0768636821
 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ĪN ĪNVĂȚĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR

  

PROGRAMA PENTRU SPECIALIZAREA  ĪNVĂȚĂTORI/ INSTITUTORI/ PROFESORI PENTRU ĪNVĂȚĂMĀNTUL PRIMAR

  

         DISCIPLINELE

 

LIMBA SI LITERATURA ROMĀNĂ,

 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ,

 

ELEMENTE DE DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATE DISCIPLINELOR DIN ĪNVĂȚĂMĀNTUL PRIMAR

 

 

BUCUREŞTI - 2010

 

A. NOTĂ DE PREZENTARE

 

Īn contextul contemporan unui cadru didactic i se propune permanent redimensionarea relației dintre achizițiile dobāndite pe parcursul formării inițiale şi competențele generale şi specifice solicitate de pragmatica procesului de īnvățămānt.

Īn  contextul  contemporan,  unui  cadru  didactic  i  se  propune,  permanent, redimensionarea relației dintre achizițiile dobāndite prin parcurgerea traseului formării inițiale şi  competențele  generale  şi  specifice  solicitate  de  pragmatica  procesului  de  īnvățămānt,  īn condițiile valorizării autoformării şi autoperfecționării.

Pentru profesia de īnvățător standardul ocupațional este sintetizat astfel: ,,Īnvățătorii din  īnvățămāntul  primar  predau  diferite  discipline,  pregătesc  programe  de  instruire, organizează activități educative pentru elevii din primul grad şcolar.” Conform art. 9, alin. (2) din Legea 128/ 1997 privind statutul personalului didactic, posturile  şi  catedrele  didactice  vacante  se  ocupă  prin  concurs. Anual,  Ministerul  Educației Cercetării Tineretului şi Sportului organizează concursul național pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante, pe baza unei metodologii specifice.

Programele  de concurs  pentru ocuparea posturilor  de  īnvățător/ institutor/  profesor pentru īnvățămāntul primar sunt concepute şi elaborate īn acord cu prevederile curriculumului programelor de formare inițială ofertate de instituțiile de īnvățămānt specializate, precum şi cu cel pentru īnvățămāntul primar.

Proba de concurs vizează valorificarea şi corelarea achizițiilor din domeniul limbii şi literaturii  romāne,  al  pedagogiei  cu  cele  din  didactica  specialităților,  competențele  şi conținuturile  din  programă  fiind  proiectate  īntr-o  viziune  curriculară  dinamică,  sistemică, integratoare.

Proiectată  pe  trei  componente  –  Limba  şi  literatura  romānă,  Elemente  de

pedagogie  şcolară  şi  Elemente  de  didactică  generală  aplicate  disciplinelor  din

īnvățămāntul  primar,  programa  pentru  concursul  național  de  titularizare  īn  īnvățămānt vizează  evaluarea  gradului  de  cunoaştere  a  conținuturilor  ştiințifice  fundamentale  din domeniile numite mai sus, a tendințelor īn evoluția disciplinelor, precum şi a capacității de aplicare  a  acestora  īn  proiectarea,  derularea  şi evaluarea  activităților  didactice,  īn  acord  cu paradigmele actuale ale studierii acestor discipline.

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

 

            B. COMPETENȚELE SPECIFICE ĪNVĂȚĂTORULUI / INSTITUTORULUI / PROFESORULUI PENTRU ĪNVĂȚĂMĀNTUL PRIMAR

 

COMPETENȚE SPECIFICE

a)  Competențe de comunicare şi relaționare:

•  utilizarea  conceptelor  şi  teoriilor  moderne  de  comunicare:  orizontală/  verticală,

complexă, diversificată şi specifică;

•  manifestarea comportamentului empatic şi a „orientării helping”;

•  proiectarea,  conducerea  şi  realizarea  procesului  instructiv-educativ,  ca  un  act  de comunicare;

•  facilitarea comunicării īnvățător/ institutor-copii-părinți-alte cadre didactice;

•  valorificarea metacomunicării īn optimizarea relațiilor īntre cadre didactice;

•  exprimarea orală cursivă, īnțelegerea şi utilizarea corectă a semnificațiilor structurilor verbale/ orale, a semnificațiilor mijlocite de limbajul scris;

•  utilizarea creativă şi expresivă a limbajului oral;

•  accesarea diverselor surse de informare īn scopul documentării;

•  derularea unor proiecte de parteneriat şcoală-familie-comunitate.

 

b)  Competențe metodologice:

• utilizarea adecvată a cunoştințelor de didactică generală, de didacticile disciplinelor, de psihologie  şi  pedagogie  şcolară/ pedagogia  īnvățămāntului  primar  īn  proiectarea  şi desfăşurarea activității didactice cu copiii;

•  proiectarea conținuturilor instructiv-educative īn acord cu prevederile programei şi cu nivelul grupei/ clasei la care īnvățătorul/ institutorul īşi desfăşoară activitatea;

• utilizarea  optimă  a  factorilor  spațio-temporali,  īn  vederea  eficientizării  procesului instructiv-educativ;

• proiectarea şi utilizarea de strategii didactice eficiente īn procesul de predare-īnvățare-evaluare;

• aplicarea corectă a pedagogiei īnvățămāntului primar īn procesul de predare-īnvățare-evaluare;

•  abordarea praxiologică a teoriilor cognitive moderne, īn vederea stimulării, formării şi dezvoltării capacităților de cunoaştere ale elevului;

•  manifestarea unei conduite metodologice flexibile şi inovative īn plan profesional.

 

c)  Competențe de evaluare şi autoevaluare a activității didactice:

• utilizarea conceptelor cu care operează evaluarea şi a teoriilor moderne īn domeniu;

• proiectarea unei evaluări eficiente, organic integrată īn activitatea instructiv-educativă;

• utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/ autoevaluare individuală/ de grup, precum şi a strategiilor de interevaluare.

d)  Competențe psiho-sociale:

• selectarea şi aplicarea unor comportamente prosociale adecvate, de adaptare eficientă şi rapidă la schimbările sociale şi la provocările existente;

• operarea cu metode şi tehnici eficiente de cunoaştere a naturii umane, īn vederea unei comunicări eficiente cu toți partenerii;

• identificarea şi aplicarea unor metode şi mijloace eficiente de lucru cu copiii, pentru stimularea şi facilitarea procesului de socializare a acestora;

• identificarea  situațiilor  conflictuale  īntr-o  relație,  analizarea  acestora  şi  rezolvarea optimă  a  conflictului,  prin  aplicarea  unui  management  eficient,  care  să  valorifice influențele educaționale pozitive ale conflictului;

•  asumarea rolului social pentru care a optat, īn contextul unei imagini de sine adecvate propriei personalități şi propriului status profesional deținut.

e)  Competențe tehnice şi tehnologice

•  adoptarea unei conduite psihopedagogice inovatoare īn plan profesional;

•  selectarea metodelor optime īn vederea asigurării formării deprinderilor practic.

f)  Competențe de management al carierei

• utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;

• adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea situațiilor conflictuale;

• manifestarea unor conduite (auto)reflexive şi de autoresponsabilizare profesională;

• formarea la copii a deprinderii de elaborarea unui plan de acțiune eficient īn pregătirea examenelor, concursurilor, competițiilor etc.;

•  deschiderea față de provocările care apar īn situațiile de competiție, examen, concurs etc.;

•  modelarea atitudinilor pozitive necesare elevilor aflați īn contexte evaluative;

•  asumarea  integrală  a  diferitelor  roluri  cu  implicații  docimologice  (examinator/ examinat/ concurent/ supraveghetor).

 

C. TEMATICĂ ŞTIINȚIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA

ROMĀNĂ

 

          1.  LIMBA ROMĀNĂ

 

a) Nivelul fonetic: normele actuale de ortografie şi ortoepie īn limba romānă; aspecte funcționale referitoare la: sunetele limbii romāne, la regulile pentru despărțirea cuvintelor īn silabe; la diftongi, triftongi, hiat, accent.

b) Nivelul lexico-semantic: cuvāntul, structură; categorii semantice: sinonime,  antonime, omonime, paronime, cuvinte  monosemantice/  polisemantice; neologisme,  regionalisme, arhaisme; unități frazeologice (expresii/ locuțiuni); sensul cuvintelor īn context/ sens denotativ şi sens conotativ; vocabularul limbii romāne: mijloace de  īmbogățire a vocabularului: interne (derivarea, compunerea, schimbarea valorii  gramaticale), externe (īmprumuturile).

c) Nivelul morfosintactic: părțile de vorbire flexibile: substantivul (fel, număr, gen, cazuri, funcții sintactice, locuțiuni substantivale); articolul (clasificare); adjectivul  (grade de comparație, funcții sintactice, ortografiere); pronumele (tipuri, adjectivele  pronominale, funcții sintactice, ortografierea  formelor  pronominale); verbul (verbele  predicative, auxiliare, copulative, locuțiuni verbale, diateze, moduri, timpuri, funcții  sintactice); numeralul (clasificare, cazuri, funcții sintactice, ortografierea numeralelor);  părțile de vorbire neflexibile: adverbul (clasificare, grade de comparație, funcții  sintactice, ortografierea adverbelor); conjuncția (clasificare); prepoziția (regimul  cazual al prepozițiilor); interjecția (clasificare,  funcții  sintactice,  valori  expresive,  punctuația interjecției).

d) Sintaxa propoziției (părți  de  propoziție,  principale, secundare, acordul gramatical īntre predicat şi subiect,  acordul  logic,  acordul  prin  atracție, acordul  atributului  cu  partea  de vorbire determinată).

e) Sintaxa frazei  (propoziția,  fraza,  raporturi  sintactice  la  nivelul  propoziției  şi  al  frazei); aspecte funcționale referitoare la construirea propozițiilor subordonate (propoziția subiectivă, predicativă, completivă directă, completivă indirectă, circumstanțială de loc, circumstanțială de mod, circumstanțială de timp, circumstanțială de cauză, circumstanțială de  scop, circumstanțială  condițională, circumstanțială concesivă, circumstanțială consecutivă); expansiunea, contragerea, topica şi punctuația acestora.

f) Nivelul ortografic şi de punctuație: aspecte privind aplicarea normelor de ortografie şi de punctuație īn receptarea/ construirea mesajului scris.

g) Nivelul stilistic: stilurile funcționale, tipurile de text receptate: narative, descriptive, dialogate, informative, argumentative, stil direct, stil indirect, stil indirect liber.

 

2.  LITERATURA ROMĀNĂ

 

a)  Proza: Specii narative: basmul cult, povestirea, nuvela, romanul.

• Concepte operaționale: instanțele comunicării narative (autor, narator, personaj, cititor); perspectivă narativă (narator obiectiv, subiectiv, narațiune scrisă la persoana I, la persoana a III-a); construcția discursului narativ (particularitățile speciilor literare: basmul cult, povestirea, nuvela, romanul; acțiune, temă, momentele  subiectului, conflict, incipit, final, moduri de expunere, stil direct, stil indirect, stil indirect liber, repere spațiale, repere  temporale);  personaje  (tipologie,  modalități  de  caracterizare, limbajul naratorului).

•  Conținuturi:

-  Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă;

-  Hanu Ancuței de Mihail Sadoveanu;

-  Moara cu noroc de Ioan Slavici;

-  Ion de Liviu Rebreanu;

-  Ultima noapte de dragoste, īntāia noapte de război de Camil Petrescu.

b)  Poezia: Poezia romantică; Poezia modernă.

• Concepte operaționale: structura discursului poetic (titlu, motiv literar, idee poetică, instanțele comunicării poetice: mărci lexico-gramaticale ale eului poetic; elemente de prozodie); figuri de stil (aliterația, asonanța, antiteza, comparația, epitetul, enumerația, hiperbola, metafora, personificarea, repetiția).

•  Conținuturi:  Conceptele  operaționale se  vor  aplica  pe  două  texte  poetice  aparținānd următorilor autori: Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Nichita Stănescu.

c) Dramaturgia: Specii ale genului dramatic: comedia, drama.

• Concepte  operaționale:  structura  discursului  dramatic  (act,  scenă,  tablou,  didascalii, conflict dramatic, intrigă, relațiile temporale şi spațiale, dialogul, monologul, categorii estetice: comicul); personajele operei dramatice (tipologii, tehnici de caracterizare);

•  Conținuturi:

-  O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale;

-  Iona de Marin Sorescu.

 

Notă:

Componenta Limba şi literatura romānă din structura probei de concurs va  cuprinde două părți:

- redactarea unui eseu structurat/ un eseu liber/ un eseu argumentativ īn care să se aplice conceptele operaționale enumerate īn programă pe un text literar ce aparține scriitorilor studiați;

- aplicarea elementelor de limbă romānă pe un text literar la prima vedere selectat atāt din opera scriitorilor studiați, cāt şi a altor autori.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMĀNĂ

 

•  ***Dicționarul literaturii romāne de la origini pānă la 1900, Bucureşti,1979.

•  ***Dicționarul scriitorilor romāni, coordonator Mircea Zaciu, Editura Albatros, 2002.

•  ***Manual  de  limba  romānă,  profil  pedagogic,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică, Bucureşti, ediția 1975-1986.

•  Academia Romānă, DOOM, ediția a II-a, Bucureşti, 2005.

•  Anghelescu, M., Clasicii noștri, Editura Eminescu, București, 1996.

•  Anghelescu,  M.,  Ionescu,  C.,  Lăzărescu,  Gh.,  Dicționar  de  termeni  literari,  Editura Garamond, 1995.

•  Aranghelovici, C., Īndreptar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii romāne, Editura Saeculum vizual, București, 2007.

•  Balota, N., Opera lui T. Arghezi, Editura Eminescu, București, 1982.

•  Beldescu, G., Ortografia actuală a limbii romāne, Editura știinșifică și Enciclopedică, București, 1984.

•  Braga, C., Nichita Stănescu: orizontul imaginar, Editura Imago, Sibiu, 1993.

•  Călinescu, G., Opera lui Mihai Eminescu, E.P.L., București,1969.

•  Chiru,  N.,  Literatura  romānă  pentru  evaluare  continuă  şi  examene-īnvățămānt preuniversitar. Concepte operaționale, comentarii, eseuri, interpretări de text, ediția a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Icar, Bucureşti, 2009.

•  Ciompec, G., Dominte, C., Forăscu, N., Guțu, Romalo, V., Vasiliu, E., Limba romānă contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia, ediție revizuită şi adăugită, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985.

•  Cornea, P., Originile romantismului romānesc, Editura Minerva, 1972.

•  Irimia, D., Structura stilistică a limbii romāne contemporane, EŞE, Bucureşti,1986.

•  Manolescu, N., Arca lui Noe, vol. I-II, Editura Minerva, Bucureşti, 1980 - 1981.

•  Munteanu, G., Istoria literaturii romāne. Epoca marilor clasici.

•  Mușat,C., Romanul romānesc interbelic, Editura Humanitas, București, 1998.

•  Papadima, L., Introducere, comentarii  la  Comediile lui I.  L. Caragiale, Editura

Humanitas, Colecșia Tezaur, București, 1996.

•  Petrescu, I., Eminescu. Modele cosmogonice și viziunea poetică, Editura Paralela  45, Pitești, 2002.

•  Popescu, Şt., Gramatica practică a limbii romāne, Editura TEDIT FZH, Bucureşti, 2001.

•  Simion, E., Scriitori romāni de azi, Editura Cartea Romānească, Bucureşti, 1987.

•  Vianu T., Arta prozatorilor romāni, Editura100+1 GRAMAR, București, 2002.

•  Zane, R., Marin Preda, Editura Aula, București, 2003.

 

 

D. TEMATICA PENTRU DISCIPLINA ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ

 

1.  Finalitățile educației: ideal, scopuri, obiective

a) Definirea şi analiza operațională a conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv.

b) Taxonomia finalităților. Criterii şi sisteme de referință: macro-micro (finalități de sistem – finalități de proces); grad de generalitate; obiective-cadru, obiective de referință; concrete/ operaționale); dimensiunea personalității (obiective cognitive, afective, psihomotorii); temporalitate; măsurabilitate ş.a.

c)  Operaționalizarea obiectivelor educaționale.

 

2.  Procesul de īnvățămānt - sistem şi funcționalitate

a) Procesul de īnvățămānt: concept, structură, funcții, dimensiuni, caracteristici, procesualitate internă, modele explicativ-interpretative;

b) Procesul de īnvățămānt ca interacțiune dinamică īntre predare, īnvățare şi evaluare;

c) Condiții şi factori de creştere a eficienței procesului de īnvățămānt (pertinența curriculumului, coerența, calitatea şi armonizarea componentelor structurale, gradul de  organizare sistematică a activității, calitatea  vieții  şcolare, personalitatea profesorului, stilurile educaționale, elementele de curriculum ascuns).

 

3. Īnvățarea şcolară. Orientări contemporane īn teoria şi practica īnvățării şcolare

a) Conceptele de īnvățare īn sens larg şi de īnvățare şcolară (forme, tipuri şi niveluri de īnvățare).

b) Orientări principale īn teoriile contemporane ale īnvățării şi relevanța lor pentru instruirea şcolară.

c)  Condițiile interne şi externe ale īnvățării şcolare eficiente.

 

4.  Predarea. Orientări contemporane īn teoria şi practica predării

a)  Conceptul de predare. Relațiile īntre predare, īnvățare şi evaluare;

b)  Predarea ca activitate de organizare şi conducere a situațiilor de īnvățare;

c)  Strategii şi stiluri de predare;

d) Evaluarea/ autoevaluarea comportamentului didactic al  īnvățătorului/ institutorului/ profesorului pentru īnvățămānt primar.

 

Notă:

Componenta Elemente de pedagogie şcolară din structura probei de concurs va solicita elaborarea unui eseu structurat/ eseu argumentativ.

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ

• Ausubel, D.P., Robinson, R., Īnvățarea īn şcoală. O introducere īn psihologia pedagogică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

• Bocoş, M., Jucan, D., Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti.

• Cerghit, I., Perfecționarea lecției īn şcoala modernă, Editura Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti, 1983.

• Cristea, S., Finalitățile educației, īn Pedagogie, vol. 1, Editura Hardiscom, Piteşti, 1996.

• Cristea, S., Obiectivele pedagogice ale procesului de īnvățămānt, īn Pedagogie, vol. 2, Editura Hardiscom, Piteşti, 1997.

• Cristea, S., Procesul de īnvățămānt - obiect de studiu al didacticii generale, īn Pedagogie, vol. 2, Editura Hardiscom, Piteşti, 1997.

• Cosmovici, A., (coord. A. Neculau, T. Cozma), Īnvățarea  şcolară, īn Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi gradul I, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1994.

• Cucoş, C., Finalitățile educației, īn Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996.

• Dragu,  A.,  Structura  personalității  profesorului,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică, Bucureşti, 1996.

• Golu, P., Īnvățare şi dezvoltare, EŞE, Bucureşti, 1985.

• Ionescu, M.,  Bocoş, M. (coord.),  Tratat  de  didactică  modernă, Editura Paralela  45, Piteşti, 2009.

•  Iucu, R., Managementul clasei de elevi, Editura ”D. Bolintineanu”, Bucureşti, 1999.

•  Jinga, I., Negreț, I., Īnvățarea eficientă, Editura Aldin, Bucureşti, 1999.

• Neacşu, I., Metode şi tehnici moderne de īnvățare eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990.

• Neacşu, I., Instruire şi īnvățare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

• Neacşu, I., Metode şi tehnici de īnvățare eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990.

• Neacşu, I., Finalitățile educației, īn Curs de pedagogie (coord. I. Cerghit, L. Vlăsceanu), Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 1988.

•  Potolea, D., Profesorul şi strategiile  conducerii īnvățării, īn vol. Structuri, strategii  şi performanțe īn īnvățămānt (coord. I. Jinga, L. Vlăsceanu), Editura Academiei, Bucureşti, 1989.

• Potolea, D., Teoria şi metodologia obiectivelor educaționale, īn Curs de pedagogie (coord. I. Cerghit, L. Vlăsceanu), Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 1988.

• Potolea, D., Stilurile educaționale, īn Probleme fundamentale ale pedagogiei (coord. D. Todoran), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

 

E. TEMATICA PENTRU ELEMENTE DE DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATĂ ĪN DISCIPLINELE DE ĪNVĂȚĂMĀNT DIN CICLUL PRIMAR

 

             1.  Dimensiuni practice ale Curriculumului īn īnvățămāntul primar:

a) Documentele curriculare: planul-cadru, programele şcolare. Metodologia aplicării lor īn ciclul primar;

b) Relația interdeterminativă obiective-conținuturi-metode de predare-īnvățare-evaluare īn īnvățămāntul primar;

c) Tipuri  de  curriculum: core curriculum (de bază, trunchi comun) -  curriculum  la decizia şcolii;

d) Orientări şi practici noi īn organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare de tip integrat, curriculum diferențiat si personalizat.

 

            2.  Proiectarea pedagogică a activităților instructiv-educative īn īnvățămāntul primar:

a) Etapele proiectării pedagogice: definirea obiectivelor şi a sistemului de  referință spațio-temporal: determinarea conținuturilor; stabilirea strategiei optime de  acțiune; stabilirea criteriilor, a probelor şi a instrumentelor de evaluare continuă şi formativă;

b) Planificarea calendaristică anuală, planificarea semestrială, proiectarea  unităților  de īnvățare, proiectarea lecției.

 

3. Moduri şi forme de organizare a procesului instructiv-educativ īn īnvățămāntul primar:

a) Activități realizate īn mediul şcolar: lecția - modalitate fundamentală de organizare a activității didactice;

b) Activități realizate īn mediul extraşcolar - excursia, vizita.

c) Forme de organizare a activității didactice – activitate frontală, pe grupe, individuală, combinată.

 

4.  Metodologia şi tehnologia instruirii:

a) Sistemul metodelor de instruire: clasificare, caracteristicile principalelor  metode utilizate īn īnvățămāntul primar: povestirea, metoda fonetică analitico-sintetică, lectura explicativă, lucrul cu manualul, explicația, conversația euristică, demonstrația, exercițiul, īnvățarea prin descoperire, problematizarea, jocul didactic,  jocul de rol, dramatizarea, experimentul, observarea;

b) Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire utilizate īn īnvățămāntul  primar: rol, functii, valențe formative, limite; exemple de mijloace didactice utilizate īn predare-īnvățare-evaluare la disciplinele din īnvățămāntul primar, modalități de integrare īn activitatea didactică.

 

5. Evaluarea didactică – activitate de măsurare, de interpretare a datelor şi de adoptare a deciziilor educaționale īn īnvățămāntul primar:

a) Forme/ tipuri de evaluare a rezultatelor şi progresului şcolar;

b) Metode tradiționale şi alternative de evaluare, utilizate īn ciclul primar;

c) Tipuri de itemi utilizați īn practica şcolară (clasele I-IV);

d) Specificul aprecierii elevilor prin calificative; problematica specifică a descriptorilor de performanță;

e) Rolul standardelor curriculare de performanță īn realizarea evaluării didactice  la macro şi micronivel educațional.

 

Notă:

Componenta Elemente de didactică generală aplicată īn disciplinele de īnvățămānt din ciclul primar din structura probei de concurs va solicita candidatului  rezolvarea a două subiecte care vizează aplicarea noțiunile de didactică la disciplinele din planul-cadru pentru īnvățămāntul primar.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU ELEMENTE DE DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATĂ ĪN DISCIPLINELE DE ĪNVĂȚĂMĀNT DIN CICLUL PRIMAR

 

• ***Programe şcolare pentru īnvățămāntul primar (īn vigoare), Comisia Națională pentru Curriculum.

• Cerghit, I., Neacşu, I., Negreț, I., Pānişoară, I.O., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

• Cerghit, I. Perfectionarea lecției īn şcoala modernă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.

• Cerghit, I., Neacşu, I., Metodologia activității didactice, īn Didactica, coord. D. Salade, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

• Cerghit, I., Metode de īnvățămānt, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

• Crețu, C., Curriculum diferențiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

• Crețu, C., Conceptul de curriculum (etimologie, evoluții semantice ale conceptului de curriculum, definiții, componentele curriculumului, tipuri de curriculum), īn Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice (coord. C. Cucoş), Editura Polirom, Iaşi, 1998.

• Cristea, S., Dicționar de pedagogie, Editura Litera Educațional, Chişinău, 2002.

• Cristea, S., Proiectarea curriculara, īn Pedagogia, vol. 2, Editura Hardiscom, Piteşti, 1997.

• Crişan, Al. (coord.), Curriculum şcolar. Ghid metodologic, Ministerul Educației şi Īnvățămāntului. Institutul de Ştiințe ale Educației, Bucureşti, 1996.

• Cucoş, C., Probleme de docimologie didactică, īn Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice (coord. C. Cucoş), Editura Polirom, Iaşi,1998.

• Ionescu, M., Clasic şi modern īn organizarea lecției, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982.

• Jinga, I., Negreț, I., Dobridor, I., Inspecția şcolară şi design-ul instrucțional, Editura Aramis, Bucureşti, 2004.

• Jinga, I., Negreț, I., Īnvățarea eficientă, Editura Aldiri, Bucureşti, 1999.

• Jinga, I., Petrescu, A., Evaluarea performanței şcolare, Editura Adelfin, Bucureşti,1996.

• Molan, V., Didactica disciplinei Limba și literatura romānă īn īnvățămāntul primar, Editura Nini Ped, București, 2010.

•  Neacşu, I., Stoica, A., (coord.), Ghid general de evaluare şi examinare, MEN, Editura Aramis, Bucureşti,1996.

• Neacşu, I., Instruire şi īnvățare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

• Manolescu, M., Teoria şi metodologia evaluării, Editura Universitară, Bucureşti, 2010.

• Moise, C., Metode de īnvățămānt, īn Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice (coord. C. Cucoş), Editura Polirom, Iaşi, 1998.

• Radu, I.T., Evaluarea rezultatelor şcolare, īn Sinteze pe teme de didactică modernă, Bucureşti, 1986.

• Stanciu, M., Reforma conținuturilor īnvățămāntului. Cadru metodologic, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

 

Autori:

Mirela Mihaescu, Inspectoratul Şcolar Județean Dāmbovița

Mihaela Bucinschi, Şcoala nr. 36, Bucureşti

Ana Coman, Şcoala cu cls. I - VIII „Mihai Eminescu”, Brăila