0768636821
 

 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE

  P R O G R A M A

 PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ĪN ĪNVĂȚĂMĀNT

   DISCIPLINA DE EXAMEN:

 

PEDAGOGIE ȘI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE ȘCOLARĂ

 

PROFESORI (TOATE SPECIALITĂȚILE)

 

2015

 

A. Prezentare generală

 

        Programa pentru disciplina Pedagogie și elemente de psihologie școlară, pentru examenul de definitivare īn īnvățămānt, este structurată īn corespondență cu:

        - statutul și competențele specifice profesiei didactice;

        - relevanța conținuturilor īn raport cu activitatea efectivă a cadrului didactic;   

       - asigurarea continuității formării pedagogice īn diferite etape (modul psihopedagogic, alte formede pregătire și de certificare);

        - actualizarea parcursului de formare īn raport cu dezvoltările recente din domeniul științelor educației, cu evoluțiile socioculturale, economice și tehnologice, cu tendințele europene;

        - cercetările recente īn aria teoriei și practicilor educaționale.

 

        Programa īși propune să abordeze teme relevante, cu deschidere interdisciplinară. Īn construcția sa, sunt valorificate programele anterioare de pedagogie pentru examenele de defnitivat.

Pregătirea inițială pentru profesia didactică a fost īnțeleasă ca fiind legată de un ansamblu de competențe inițiale, de bază, care urmează să se dezvolte pe măsură ce profesorul dobāndește experiență.

Rolurile cadrului didactic īn cadrul școlii s-au diversificat īn contextul schimbărilor sociale rapide și al așteptărilor sociale față de misiunea școlii. Astfel, profesorul:

       - proiectează, conduce și evaluează procesul de īnvățămānt – stabilește finalități, selectează conținuturi, le adaptează īn funcție de nevoile de dezvoltare și de interesele copiilor/ tinerilor etc., proiectează strategii de predare-īnvăţare care să asigure succesul şcolar la un numărt mai mare de elevi, adaptează activităţile de predare-īnvățare la particularităţile fiecărui elev, manifestă interes pentru noutățile din domeniul predării-īnvățării evaluării, manifestă interes pentru utilizarea pedagogică a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare etc.

       - proiectează și desfășoară activități educaționale extracurriculare și extrașcolare;

       - oferă elevilor și părinților un model de conduită: prin toate acțiunile și comportamentele sale, participă la dezvoltarea morală și afectivă a elevilor, la transmiterea imaginii școlii īn comunitate;

       - gestionează clasa/ grupul de elevi – asigură un mediu stimulativ pentru dezvoltarea copiilor/ tinerilor, gestionează situaţiile de criză, previne şi rezolvă conflictele, stimulează comportamentele prosociale, organizează spaţii adecvate de īnvățare, de interacțiune, motivează elevii;

        - consiliază copilul și familia – oferă sprijin copilului și familiei pentru cunoașterea cāt mai bună a nevoilor și intereselor copilului, pentru īnțelegerea și depășirea eventualelor dificultăți de īnvățare sau de adaptare la mediul școlar, comunică cu părinţii copilului şi cu alte persoane implicate īn creşterea şi educaţia acestuia,

        - se dezvoltă profesional – īși  actualizează cunoştinţele īn domeniul de specialitate și īn doemniul psihopedagogic, se implică īn dezvoltarea instituţională, reflectează asupra propriei activităţi, comunică și colaborează cu colegii și cu alți practicieni sau persoane cu expertiză īn domeniul educației, participă la proiecte și parteneriate sociale și educaționale etc.

Exemplele de mai sus nu sunt exhaustive. Profesia didactică este extrem de complexă și solicită adaptare și īnvățare permanentă, pentru asumarea diferitelor roluri sau responsabilități.

        Competențele centrale ale cadrului didactic vizează următoarele categorii (conform cu Programa de Pedagogie pentru definitivare īn īnvăţămānt, gradul didactic II  şi Tematica orientativă pentru colocviul şi lucrările metodico-ştiinţifice destinate obţinerii gradului didactic I īn īnvăţămānt, 2007, elaborată de S. Toma, I. Negret, V. Frunza, I.-O. Panisoara, īn contextul unui proiect mai larg elaborat de I. Neacsu, D. Potolea, R. Iucu):

        (1)  pedagogice – definite de abilităţile candidaţilor de a proiecta, conduce şi evalua procesul de instruire, īn armonie cu procesele de cunoaştere, asistare şi intervenţie specializată a dezvoltării personalităţii elevilor;

        (2)  psiho-pedagogice – exprimānd cunoaşterea şi consilierea elevilor, luarea īn considerare a diferenţelor īn īnvăţare, abordarea diferenţiata a acestora, adaptarea şi tratarea elevilor cu cerinţe educative speciale ( copii cu dizabilităţi ), precum şi a celor dotaţi .

        (3) psiho-sociale - reflectate īn capacităţile de proiectare a strategiilor de stimulare,  control şi monitorizare a interacţiunilor sociale cu elevii şi cu grupurile şcolare;

        (4)  manageriale – obiectivate īn stăpānirea proceselor de planificare, de organizare şi de conducere a clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şi adulţi, se stimulare a relaţiilor interpersonale pozitive

        (5) instituţionale – exprimate īn  participarea la proiectele de dezvoltare instituţională , la iniţierea şi promovarea inovaţiilor; īn angajarea unor relaţii de parteneriat socio-educaţional cu familia, cu alte instituţii şi organizaţii care au responsabilităţi educaţionale;

        (6) managementul carierei -  implicānd participarea la propria dezvoltare profesională, la promovarea abilităţilor reflective, la  afirmarea unui stil propriu de instruire şi de viaţă profesională.

        Asociată acestor competențe, o gamă de valori, atitudini şi conduite sunt dezirabile īn raport cu profesia didactică:

        - cultivarea unui mediu educativ centrat pe copil/ adolescent și pe nevoile lui de dezvoltare

        - promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice, īn concordanţă cu idealul educaţional;

        - crearea unui climat socio-afectiv securizant, bazat pe valori şi pe relaţii democratice, īn clasa de elevi şi īn spaţiul educațional;

         - īncrederea īn puterea educaţiei, in capacitatea de formare si dezvoltare a individului;

       - valorificarea parteneriatelor socio-educaţionale cu familia, cu alte instituţii cu responsabilităţi educaţionale și cu specialiști de sprijin;

         Evaluarea competenţelor se realizează gradat, pe anumite paliere, asociate fiecăreia dintre categoriile de competențe menționate anterior: cunoaşterea, īnţelegerea şi de utilizarea termenilor specifici, explicarea concepțiilor/ modelelor/  teoriilor din domeniu, aplicarea cunoștințelor īn situații practice, interpretarea informațiilor īn manieră critică, creativă și constructivă.

 

B.  Tematică generală

 

1. Educaţia și īnvăţămāntul īn societatea cunoaşterii

a. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala); noi conținuturi ale educației (ecologică, pentru sănătate, interculturală, educația pentru cetățenie și drepturile omului etc.), alternative educaţionale

b. Sistemul de īnvățămānt din Romānia: structura, aspecte legislative

c. Relatia scoala-comunitate (familie, autorități locale, alte instituții din comunitate)

d. Calitatea īn educaţie. Mecanisme de asigurare a calității la nivelul școlii

 

2. Educația și dezvoltarea personalității

a) Educabilitatea. Factorii dezvoltării personalității și interacțiunea lor

b) Personalitatea: definire, teorii, abordări (behavioristă, umanistă, cognitivă, structural-sistemică)

c)  Structura şi dinamica personalităţii (temperament, aptitudini, caracter)

d)  Caracteristici ale dezvoltării copilului: stadii ale dezvoltării psihice, evoluţia personalităţii copilului

 

3. Finalitatile educatiei:

a) Clasificare (ideal educational, scop, obiective)

b) Proceduri de operationalizare. Avantaje si limite ale operationalizarii

c) Conceptul de competență. Tipuri de competente. Specificul proiectării didactice și al predării-īnvățării centrate  pe competențe

 

4. Curriculum:

a) Concepte și tipologii (curriculum nucleu, curriculum la decizia școlii, curriculum difrențiat, curriculum recomandat vs curriculum predat vs curriculum īnvățat, curriculum ascuns etc.)

b) Proiectarea curriculumului. Produse curriculare  (plan  de  īnvăţămānt,  programe,  manuale, alte resurse didactice). Principii şi condiţii de proiectare a curriculumului la decizia şcolii; aplicaţii pentru īnvăţămāntul preuniversitar

c) Abordări integrate

 

5. Procesul de īnvăţămānt

      5.1.  Īnvățarea

   a) Īnvăţarea: concept, conditii interne si externe, particularităţi ale īnvăţării la diferite vārste şcolare, stiluri de invatare, teorii ale īnvățării. Aplicaţii

    b) Spaţiul afectiv al īnvăţării (afectivitatea – forme de manifestare și implicațiile asupra īnvățării)

   c) Motivația īnvățării (concept, forme, piramida trebuinţelor şi semnificaţia sa pedagogică, motivaţia  şi  performanţa  şcolară -  submotivare,  supramotivare,  optimum motivaţional, particularități ale motivației la diferite vārste și strategii de stimulare şi valorificare a motiviei favorabile īnvăţării şcolare)

     d) Succesul și insuccesul școlar (factori, modalități de intervenție)

 

       5.2.  Predarea

    a) Concept şi stiluri de predare. Orienri contemporane īn teoria şi practica predării (predarea creativă, predarea interactivă, predarea centrată pe elev, predarea reflectivă, predarea īn echipa/ team- teaching etc.)

    b) Forme de organizare a īnvățării (frontal, grupal si individual)

    c) Strategii didactice, metode si mijloace de invatamant. Strategii didactice interactive și strategii care promovează īnvațarea integrată: īnvățarea bazată pe proiect, rezolvarea de probleme, īnvățarea-aventură etc. Interactiunea obiective-conținuturi-strategii

    d) comunicarea didactică: elemente, tipuri, particularitati. Bariere in comunicarea didactica. Aplicații.

      

        5.3.  Evaluarea școlară

    a) Definire, etape, functii, forme, strategii si metode (traditionale si complementare)

    b) Evaluarea pentru īnvățare: principii, metode și tehnici

    c) Elaborarea unei probe de evaluare

    d) Factori perturbatori/erori de evaluare școlară. Aplicaţii.

 

       5.4.  Proiectarea activitaților didactice

     a) Concept, niveluri, etape, exigente

     b) Caracteristici ale activității didactice la diferite vārste

     c) Proiectarea activităților didactice integrate

    d) Proiectarea   unităţilor   de   īnvăţar şi   proiectare lecţiei.   Aplici pentru diferite discipline. Variante de redactare a proiectelor de activitate didactica

 

        5.5.  Procesul didactic asistat de noile tehnologii de informare și comunicare

   a) Resurse TIC pentru predare-īnvățare-evaluare: softuri didactice, alte resurse  și aplicații online (pagini wiki, blog-uri, prezentări etc.)

    b) Proiectarea activităţilor didactice cu componentă TIC

    c) Desfăşurarea şi evaluarea activităţilor didactice asistate de TIC

 

6. Managementul clasei de elevi

a) Clasa de elevi ca grup social. Studiul relațiilor interpersonale din clasa de elevi (structuri şi interacţiuni formale şi informale īn grupul de copii; relaţii  şi  interacţiuni  cu  valenţe  educative īn  grup - cooperare  şi competiţie, relaţii de intercunoaştere şi relaţii socio-afective, relaţiile de autoritate, normele de grup şi conformismul īn clasă; climatul psihosocial īn clasa de elevi şi valenţele sale educative)

b) Metode si tehnici de cunoaștere și caracterizare psihopedagogică a elevilor

c) Situaţiile  conflictuale/de  criză  educaţională  īn  clasa  de  elevi;  stiluri,  strategii, tehnici de intervenţie a profesorului īn situii de criză educaţională

 

7. Educația elevilor cu nevoi speciale

a) Dificultăţile īn īnvăţare. Factori, tipuri şi moduri de manifestare ale dificultăţilor īn īnvăţarea şcolară şi cerinţele educative speciale

b) Şcoala incluzivă şi instruirea diferenţiată. Modele şi forme de integrare şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale     

c) creativitate,  inovaţie şi educaţie pentru excelenţă a  copiilor/elevilor/tinerilor cu potenţial  aptitudinal ridicat.

 

8. Consilierea şi asistenţa psihopedagogică

a) Consilierea elevilor și a familiei. Personalizarea activității de consiliere

b) Servicii de asistență psihopedagogică pentru copil și familie

 

9. Personalitatea cadrului didactic

a) Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competenţe, standarde

b) Responsabilitatea profesorului īn dezvoltarea integrală a copilului (cognitivă, morală, afectivă, civică, fizică, estetică)

c) Formare inițială și continuă, evaluare și autoevaluare

 

Bibliografie de bază

 

1.  *** Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

2.  *** (2009) Cum pot toți profesorii să sprijine educația pentru cetățenie și drepturile omului. Un cadru pentru dezvoltarea competențelor, Consiliul Europei, traducerea īn limba romānă publicată la Ed. Universitarp, 2015. Lucrare disponibilă online: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2013/10/Cum-pot-profesorii-sa-sprijine.pdf

3.  Albu, G. ( 2001) Mecanisme psihopedagogice ale evaluării şcolare: Ploieşti. . Editura Univ. Ploieşti.

4.  Albu, G. (2005), O psihologie a educaţiei, Institutul European, Iaşi

5.  Bocoş, M. (2013), Instruirea interactivă. Ed. Polirom, Iași.

6.  Bocoş, M. (2005), Teoria şi practica cercetării pedagogice, ed. a III-a, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca

7.  Cerghit, I. (2007), Metode de īnvămānt, ed. a IV-a, Ed. Polirom, Iaşi

8.  Chiş, V. (2005), Pedagogia contemporană pedagogia pentru competenţe, Ed. Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca

9.  Ciolan, L. (2008). Īnvățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar., Ed. Polirom, Iași.

10. Creţu. C. ( 1998). Curriculum diferenţiat şi personalizat. Iaşi: Polirom

11. Cristea,  S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: EDP.

12. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.) (1998), Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi

13. Cozma, T. (2002), O nouă provocare pentru educie: interculturalitatea, Ed. Polirom, Iaşi

14. Cosma, T. (2008), Ședințele cu părinții īn gimnaziu. Idei-suport pentru diriginți. Ed. Polirom, Iași.

15. Cucoş, C. (2006), Informatizarea īn educaţie, Ed. Polirom, 2006

16. Cucoş, C. (1998/2005) Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi grade didactice, Ed. Polirom, Iaşi

17. Dumitru, I. (2000), Dezvoltarea gāndirii critice şi īnvăţarea eficientă, Ed. Universităţii de Vest, Timoara

18. Ezechil, L. (2002), Comunicarea educaţională īn context şcolar, EDP Bucureşti

19. Gherguț, A. (2013). Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si examene de obtinere a gradelor didactice . Ed. Polirom, Iași.

20. Ionescu, M., Chiş, V. (2001), Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorului, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

21. Iucu, R. B. (2001), Instruirea şcolară, Perspective teoretice şi aplicative, Ed. Polirom, Iaşi.

22. Iucu, R. B. (2000), Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice, Ed. Polirom, Iaşi

23. Iucu, R. B, Manolescu, M. (2005), Elemente de pedagogie, Ed. Universităţii din Bucureşti, Credis.

24. Jigău, M. (coord) (2008). Timpul elevilor, ISE, disponibil online: http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Studiu.ISE_.Timpul_elevilor.pdf

25. Jigău, M., Balica, M. (coord.) (2006). Prevenirea și combaterea violenței īn școală. Ghid practic pentru directori și cadre didactice, MEC, ISE, UNICEF, disponibl online: http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prevenirea-si-combaterea-violentei.pdf

26. Joiţa, E., Ilie, V., Frăsineanu, E. (2007), Formarea pedagogică a profesorului: instrumente de īnvăţare cognitiv-constructivistă, EDP, Bucureşti

27.  Jinga, I.  Negreţ-Dobridor, I.( 2004). Inspecţia şcolară şi designul instrucţional. Bucureşti : Ed. Aramis.

28.  Manolescu, M. (2006), Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Ed. Meteor, Bucurti

29.  Neacşu, I. (2015). Metode si tehnici de invatare eficienta. Fundamente si practici de succes. Iaşi : Polirom.

30.  Negreţ-Dobridor, I. ( Pānişoară, I.-O.(2005). Ştiinţa īnvăţării. Iaşi. Polirom.

31.  Negreţ-Dobridor, I. (2004). Didactica nova. Bucureşti: Editura Aramis.

32.  Niculescu, R.M.( coord.) (2001 ). Pregătirea iniţială, psihologică, pedagogică şi metodică a profesorilor. Braşov: Edit. Universităţii.  “Transilvania”, Braşov.

33.  Oprea , C. L. ( 2003). Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

34.  Panţuru, S.( 2002). Elemente de teoria şi metodologia instruirii. Braşov: Editura Universităţii “ Transilvania”, Braşov.

35.  Păun, E. (1998). Şcoala -  abordare sociopedagogică. Iaşi : Polirom.

36.  Păun, E., Potolea , D. ( coord.)( 2002). Pedagogie . Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom.

37.  Pānişoară, I.-O. (2015). Comunicarea eficientă. Ed. a IV-a. Iaşi : Polirom.

38.  Pānişoară, I.-O. (2009). Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică. Iaşi : Polirom.

39.  Potolea, D. (1989 ). Profesorul şi strategiile de conducere a a īnvăţării. Īn L. Vlăsceanu, I. Jinga.  Stucturi, strategii şi performanţe īn īnvăţămānt. Bucureşti: Editura Academiei.

40.  Potolea, D., Manolescu, M. (1995).Teoria şi practica evaluării educaţiei. MEdC. Bucureşti : PIR.

41.  Potolea, D. Manolescu, M. (1996). Teoria şi metodologia curriculumului. MEdC. Bucureşti: PIR.

42.  Radu I. T. (1999). Evaluarea īn procesul didactic. Bucureşti: EDP.

43.  Stoica, A. ( coord.)( 2001). Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori. Buc.: Edit. ProGnosis.

44.  Stan, E. (2006), Despre pedepse şi recompense īn educaţie, Institutul European, Iaşi.

45.  Șoitu, L., Cherciu, R.D. (coord.) (2006). Strategii educaționale centrate pe elev, MEC, UNICEF.

46.  Toma St. (1994). Profesorul, factor de decizie. Bucureşti : Ed. Tehnică.

47. Tomşa, Gh. (1999). Consilierea şi orientarea īn şcoală. Bucureşti: Ed. Casa de editura  şi Presă Viaţa Romānească.

48. Ungureanu, D. ( 1999). Teoria curriculumului. Timişoara: Ed.Mirton.

 

Bibliografie extinsă

1. Antonesei, L.(2002). O introducere īn pedagogie. Dimensiuni axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei. Iaşi: Polirom.

2. Ausubel D.P., Robinson, R. ( 1981). Īnvăţarea şcolară. O introducere īn psihologia  pedagogică. Bucureşti : EDP.

3. Bārlogeanu, L.( coord) ( 2005).Identitate şi globalizare. Bucureşti: Humanitas Educaţional.

4. Bīrzea, C. (coord).( 2001). Īnvăţatea permanentă-prioritate a politicii educaţionale din  Romānia. Bucureşti: ISE.

5. Bīrzea, C. (1995). Arta şi ştiinţa educaţiei. Bucureşti: EDP.

6. Botkin, J., Elmandjra, M., Maliţa, M.( 1981). Orizontul fără limite al īnvăţării. Bucureşti: Ed. Politică.

7. Cerghit, I. (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Ed. Aramis, Bucureşti

8. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.) ( 1998). Psihologie şcolară.Iaşi: Polirom.

9. Creţu, C. ( 2000).Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei. Iaşi: Edit Univ. “ AL. I. Cuza” Iaşi.

10. D` Hainaut, L. ( coord.) ( 1981). Programe de īnvăţămānt şi  educaţie permanentă. Bucureşti : EDP

11. Davitz, G.,  Ball, S. ( 1978). Psihologia procesului educaţional

12. De Landsheere, G. ( 1975). Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Bucureşti: EDP.

13. Dellors,J. (coord.). ( 2000). Comoara lăuntrică. Raportul către  UNESCO al Comisiei  Internaţioanale pentru Educaţie.

14. Dragu, A. (1996), Structura personalităţii profesorului, EDP, Bucureşti

15. Dumitru , I. ( 2000). Dezvoltarea gāndirii critice şi īnvăţarea eficientă. Timişoara: Ed. Univ. de Vest.

16. Farcaș, G. (2006), Evaluarea elevilor din ciclul primar, Editura AS S, Iași

17. Gagne, R.M. , Briggs, L. (1977). Principii de design al instruirii. Bucureşti : EDP

18. Geissler, E.( 1981). Mijloce de educaţie . Bucureşti: EDP.

19. Hayes, N., Orell,S.( 1997). Introducere īn psihologie.Bucureşti:

20. Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, Vasile Gold University Press, Arad

21. Ionescu, M, Radu, I. (coord.) (2001), Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca

22. Ionel, V. (2002), Pedagogia situaţiilor educative, Ed. Polirom, Iaşi

23. Maciuc, I. ( 2000). Dimensiuni sociale şi aspecte instituţionale ale educaţiei. Craio9va : Editura SITECH

24. Manolescu, M. (2005), Curriculum pentru īnvăţămāntul primar şi preşcolar. Teorie şi practică, Ed. Universităţii din Bucureşti, Credis

25. Meyer, G. ( 2004). De ce şi cum evaluăm ? Iaşi: Polirom.

26. Nicola , I. (2002) . Tratat de pedagogie. Bucureşti: EDP.

27. Peretti, A. de ( 1996) . Educaţia īn schimbare.  Iaşi: Ed. Spiru Haret.

28. Stoica, A., Mihail, R. (2006). Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective. Bucureşti: Humanitas Educaţional.

29. Stan, E. (2006 ). Managementul clasei. Bucureşti: Editura Aramis.

30. Şoitu, L. (1997). Pedagogia comunicării. Bucureşti:EDP.

31. Voiculescu, F. (2005). Manual de pedagogie contemporană. Partea I.  Cluj-Napoca.: Editura Risoprint.

Resurse  Web  

Adrese  de căutare pentru domenii şi teme nou apărute īn ştiinţele educaţiei, pentru alte informații relevante pentru dezvoltarea profesională:

www.edu.ro
www.ise.ro
www.etwinning.ro
www.anpcdefp.ro
www.iteach.ro
www.edumanager.ro