CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ĪN

 ĪNVĂŢĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA

 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 

Bucureşti - 2010


A. NOTĂ DE PREZENTARE

 

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care doresc să participe la concursul pentru ocuparea posturilor/ catedrelor vacante din īnvăţămāntul preuniversitar, la disciplina Psihopedagogie Specială, absolvenţi ai facultăţilor de profil, avānd ca scop pregatirea şi evaluarea capacitatilor şi competenţelor acestora.

Psihodedagogia specială este o ştiinţă interdisciplinară la conflueţa dintre psihologie, pedagogie, medicină şi sociologie, care se ocupă de cunoşterea complexă a persoanelor cu cerinţe educative speciale, īn vederea proiectării şi implementării de acţiuni cu caracter formativ şi corectiv-terapeutic pentru o inserţie/reinserţie psihosocială eficientă.

Cadrele didactice care participă la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din īnvăţămāntul preuniversitar la disciplina Psihopedagogie Specială pot ocupa următoarele posturi/catedre:

·  profesor de psihopedagogie specială;

·  profesor psihopedagog;

·  profesor logoped;

·  profesor itinerant/de sprijin;

·  profesor-educator.

Prezenta programă de concurs este elaborată īn acord cu legislaţia īn vigoare şi cu programele şcolare care se aplică īn īnvăţămāntul special.

 

Aspecte fundamentale vizate de programă

· Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice fundamentale şi a tendinţelor īn psihopedagogia specială.

· Cunoaşterea specificului īnvatarii, educării, compensării/recuperării, integrării copiilor cu cerinte educative speciale (CES).

· Evaluarea şi  monitorizarea dezvoltării psihointelectuale şi socioafective a elevilor cu CES, ca o consecinţă a procesului de īnvăţămānt desfăşurat īn şcoala specială sau īn şcoala de masa pe tot parcursul şcolar.

· Creşterea calităţii actului educational prin perfecţionarea resursei umane īn domeniul educaţiei speciale.

· Proiectarea şi implementarea activităţii specifice, diferenţiate, īn funcţie de particularităţile biopsihosociale ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES  de integrare şcolară şi socială a copiilor cu deficienţe īn şcoala publică sau īn comunitate.

·  Dezvoltarea competenţelor metodice şi metodologice ale cadrelor didactice din invatamantul special şi special integrat.

 

B. COMPETENŢELE SPECIFICE PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG

 

· Competenţele şi conţinuturile din programă sunt proiectate īn conformitate cu abordarea curriculară sistemică, īn realizarea activităţilor didactice şi vizează:

· Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice.

· Īnţelegerea principiilor didacticii generale şi specifice, cunoşterea documentelor şcolare reglatoare.

· Capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic trans-, inter-  şi multidisciplinar.

· Capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobāndite de elevi.

· Capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vārstă şi individuale ale elevilor.

· Capacitatea de a construi un climat educativ, interactiv, de cooperare stimulativ, de creştere a eficienţei rezultatelor activităţilor didactice.

· Capacitatea de a utiliza strategii terapeutice recuperativ- compensatorii, īn toate tipurile de activităţi, desfăşurate cu elevi/copii/tineri cu CES.

 

 

C. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ  LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 

 

I.  Rolul şi locul psihopedagogiei speciale īn cadrul ştiinţelor educaţiei. Cadrul conceptual şi terminologia specifică

1.  Psihopedagogia specială - statutul interdisciplinar şi relaţiile acesteia cu psihologia, pedagogia şi alte ştiinţe.

2.  Psihopedagogia specială - conţinut, structură, finalităţi.

3.  Actualităţi şi perspective

 

II.  Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe

1.  Rolul factorilor endogeni şi exogeni īn modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central, ale analizatorilor şi ale aparatului fonoarticulator.

2.  Cauzele şi frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe.

 

III.  Factorii şi etapele dezvoltării copilului/tānărului cu dizabilităţi

1. Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului/tānărului. Relaţia dintre factorii ereditari, factorii de  mediu şi factorii educaţionali. Raportul specific dintre aceştia īn cazul copiilor/tinerilor cu CES.

2. Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor īn plan psihosomatic.

3. Structura şi formele de manifestare a  personalităţii copilului/tānărului cu dizabilităţi.

 

IV. Evaluarea complexă şi diagnosticarea copilului/tānărului cu cerinţe educative speciale.

1. Evaluarea copilului/tānărului cu cerinţe educative speciale-activitate continuă şi complexă īn scopul identificării aptitudinilor, abilităţilor şi competenţelor de bază ale acestuia.

2.  Evaluarea copilului/tānărului cu cerinţe educative speciale īn contextul intervenţiei educaţional-recuperatorii.

3.  Fişa psihopedagogică-instrument de evaluare continuă şi intervenţie recuperatorie.

 

V.  Particularităţile dezvoltării psihofizice şi sociale ale copiilor/tinerilor cu dizabilităţi.

1.  Trăsături de specificitate ale evoluţiei psihofizice a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi.

2.  Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţe.

3.  Consecinţe ale manifestării deficienţei īn procesul de dezvoltare, adaptare, integrare socială a copiilor.

 

VI.  Tulburările de limbaj. Forme de manifestare a tulburărilor de limbaj şi terapia limbajului.

1.  Tulburări ale limbajului oral şi scris.

2.  Terapii specifice de compensare şi īnvăţare a limbajului: terapia tulburărilor de limbaj, demutizarea, audiologia educaţională şi tehnologică, educaţia vizual-perceptivă, orientarea spaţială şi mobilitatea, corectarea defectelor neuromotorii, psihoterapia comportamentală.

 

VII.  Modalităţi şi tehnici ale activităţilor educaţional-terapeutice

1.  Stimulare cognitivă

a)  Rolul activităţilor cognitive īn educaţia specială a copiilor/elevilor cu CES.

b)  Conţinutul activităţilor cognitive.

c)  Activităţile educaţional-terapeutice şi rolul acestora īn organizarea cunoaşterii. Elementele diferenţiale faţă de activitatea de predare.

d)  Formarea abilităţilor senzorial-perceptive.

e)  Structurile de activitate pentru formarea conceptelor fundamentale: sortarea, gruparea, asocierea, corespondenţa unu la unu, ordinea numerică, ş.a.

f)  Formarea, dezvoltarea, restructurarea proceselor-activităţilor psihice prin exerciţii senzorio - motorii şi perceptive şi importanţa acestora īn īnvăţare. Structura generală a exerciţiilor şi activităţilor.

g)  Activităţi de consolidare a achiziţiilor dobāndite prin activităţi complementare de stimulare/dezvoltare cognitivă .

 

2.   Ludoterapia

a)  Jocul ca proces de īnvăţare şi de recuperare īn cadrul acţiunii de terapie educaţională integrată.

b)  Modalităţi de realizare a jocului. Valenţe educative ale jocului.

c)  Jocuri didactice şi activităţi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES īn activitatea de īnvăţare şi īn terapia educaţională integrată.

 

3.   Terapia ocupaţională

a)  Terapia ocupaţională. Rolul şi funcţiile terapiei ocupaţionale.

b)  Desfăşurarea procesului de terapie ocupaţională.

c)  Tipuri şi forme de organizare a terapiei ocupaţionale. Strategii educaţional-terapeutice.

d)  Conţinutul, obiectivele şi valenţele educaţional-terapeutice ale diferitelor tipuri de activităţi de terapie ocupaţională.

 

4.  Terapia psihomotricităţii şi abilitarea manuală

a)  Activitatea motorie şi īnvăţarea.

b)  Conţinutul, obiectivele şi modalităţile de evaluare a activitaţilor de abilitare manuală.

c)  Structura psihomotricităţii. Obiective şi instrumente de evaluare.

d)  Metodologia terapiei educaţionale a psihomotricităţii.

e)  Corelarea conţinuturilor din sfera abilitării manuale cu formarea şi consolidarea componentelor de profesionalizare.

 

5.  Formarea autonomiei personale şi sociale

a) Autonomia personală şi socială şi integrarea īn comunitate.

b) Formarea comportamentelor de autoservire, igienă personală, securitate, deplasare. Obiective si structuri de activităţi educaţional-terapeutice.

c) Formarea comportamentului social: competenţe sociale, deplasare, mobilitate īn comunitate, utilizarea resurselor comunităţii. Obiective şi structuri de activităţi educaţional-terapeutice. Integrarea socială.

 

VIII.  Integrarea copiilor/tinerilor cu CES īn şcoala de masă

1. Conceptele de integrare şi incluziune. Forme ale integrării.

2. Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe īn şcoala de masă prin: depistare precoce a deficienţei, intervenţie timpurie, educaţie preşcolară, debut şcolar īn şcoala de masă, trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă.

3. Limitele integrării şcolare.

 

IX.  Formarea şi dezvoltarea abilităţilor, deprinderilor şi capacităţilor īn vederea integrării socio-profesionale a copiilor/tinerilor cu CES

1. Caracteristicile şi rolul abilităţii manuale īn achiziţionarea principalelor abilităţi şi deprinderi necesare profesionalizării.

2. Activităţi de formare a competenţelor necesare pregătirii pentru viaţă.

3. Integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor cu CES

 

D. BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

1.  Boici Gherghina, Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES īn perspectiva integrării, Timpul, Reşiţa, 1998

2. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire īn grădiniţele de copii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973

3.   Caraman Lucia, Caraman Alexandru – Metodologia procesului demutizării, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983

4.  Chassey D. Juliette, Brignone Sylvie – Terapie comportamentală şi cognitivă a tulburărilor de ritm şi fluenţă, Editura Polirom, Iaşi, 2000

5.   Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale, Editura RAR, Bucureşti, 2008

6.  Gherguţ Alois, Neamţu Cristina – Psihopedagogia specială. Ghid practic pentru īnvăţămāntul deschis la distanţă, Editura Polorom, Iaşi, 2000

7.  Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Poliorom, Iaşi, 2005

8.   Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive īn educaţie, Editura Polorom, Iaşi, 2006

9.   Green Cristofer, Chee Kit  – Să inţelegem ADHD, Editra Aramis, Bucureşti, 2009

10.  Ionescu Şerban – Adaptarea socio-profesională a deficienţilor mintal, Editura Academiei, Bucureşti, 1975

11.  Kulcsar Tiberiu – Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978

12.  Mihăiescu Vasile – Psihoterapie şi psihosomatică,  Polirom, Iaşi, 1996

13.  Mitrofan Nicolae– Testarea psihologică a copilului mic, EditPress Mihaela SRL, Bucureşti, 1997

14.  McInnes J.M, Treffry J.A. – Copilul cu surdocecitate. Ghid de dezvoltare, Editura Semne, Bucureşti, 1999

15.  Păunescu Constantin, Muşu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Handicapul mintal. Handicapul intelectual, Pro Humanitate, Bucureşti, 1997

16.  Peeters Theo – Autismul. Teorie şi intervenţie educaţională, Editura Ştiinţele Educaţiei, 2009

17.  Popovici DoruVlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 2000

18.  Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice şi practice īn educaţia integrată Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2007

19.  Preda Vasile – Psihopedagogia intervenţiei timpurii la deficienţii vizuali PUC, Cluj Napoca, 2002

20.  Preda Vasile – Intervenţia precoce īn educarea copiilor deficienţi vizuali, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 1999

21.  Pufan Constantin – Probleme de surdo-psihologie, vol. I, 1972, vol. II,  Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982

22.  Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap,  Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1999

23.  Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal,  Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 2001

24.  Roşca Mariana – Psihologia deficienţilor mintali, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1967

25.  Secară Otilia – Creierul social. Autism, neuroştinţe, terapie, Editura I–Artpress, Timişoara, 2007

26.  Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări, vol. I, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1998

27. Stănică Ilie, Muşu Ionel, Popa Mariana, Popovovici Doru Vlad, Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială, Pro Humanitate, Bucureşti, 1997

28.  Şchiopu Ursula, Verza Emil – Psihologia vārstelor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995

29.  Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981

30.  inică Silvia (coord.) – Repere īn abordarea copilului dificil. Instrument de lucru pentru cadre didactice şi consilieri, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2004

31.  Ungureanu Dorel – Copiii cu dificultăţi de īnvăţare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

32.  Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei, Editura Didactică şi Pedagogică  Bucureşti, 1983

33.  Verza Emil – Dislalia şi terapia ei, Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti, 1977

34.  Verza Emil – Psihopedagogia specială, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1994

35.  Verza Emil – Tratat de logopedie, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2003

36.  Verza Emil, Verza Emil Florin – Psihologia vārstelor, Editura Prohumanitate, Bucureşti, 2000

37.  Verza Emil Florin – Introducere īn psihopedagogia specială şi asistenţă socială, Editura  Fundaţiei Humanitas, 2002

38.  Vlad Elena – Evaluarea īn actul educativ terapeutic, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1999

39.   Vlad Mircea, Ghilaş Ileana, Cozma Adrian, Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială, Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu, Bucureşti, 2009

40.  Vrăsmaş Ecaterina – Īnvăţarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă, Editura Prohumanitate, Bucureşti, 1999

41.   Vrăsmaş Ecaterina, Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

42.  Zorgo Beniamin, Radu Ioan – Studii de psihologie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979

HG 218/2002 privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor īn vederea orientării şcolare a acestora

HG 1251/2005 privind unele măsuri de īmbunătăţire a activităţii de īnvăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de īnvăţămānt special şi special integrat

 

E. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 

I.  Didactica-teorie generală a procesului de īnvăţămānt

1. Obiectul şi funcţiile didacticii psihopedagogiei speciale

2. Directii de dezvoltare ale didacticii contemporane

3. Finalităţile didactice şi funcţiile lor

4. Tipologia şi dinamica obiectivelor educaţionale

 

II. Procesul de īnvăţămānt – cadrul principal de desfăşurare a activităţii instructiv-educative, de recuperare şi integrare a elevilor cu CES

1. Elementele componente ale procesului de īnvăţămānt şi interacţiunea dintre ele

2. Procesul de īnvăţămānt ca relaţie dintre predare-īnvăţare-evaluare

3. Principiile procesului de īnvăţămānt

4. Caracterul formativ-educativ al programelor de psihopedagogie specială şi al programului de sprijin pentru elevii cu CES integraţi īn īnvăţămāntul de masă

 

III. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la disciplina psihopedagogie specială

1. Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferenţiat, curriculum la decizia şcolii/curriculum īn dezvoltare locală), programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare; alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline, module, standarde curriculare. Conţinutul īnvăţămāntului special

2. Proiectarea curriculumului īn dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă.

3. Competenţele predării-īnvăţării-evaluării la disciplina psihopedagogia specială. Competenţe generale, competenţe specifice. Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor.

4. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de īnvăţare, proiecte de activităţi didactice (pentru diferite tipuri de lecţii, activităţi de psihodiagnoză, de recuparare sau/şi terapii specifice  şi educaţional-terapeutice), proiectarea de activităţi de īnvăţare intra-, inter- şi transdisciplinare, adaptări curriculare pentru elevii cu CES, planuri de intervenţie personalizate.

 

IV. Strategii didactice utilizate īn procesul de predare-īnvăţare-evaluare la disciplina psihodedagogia specială. Strategii şi modalităţi de integrare īn lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare, utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de īnvăţare prin cooperare.

2. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare.

3. Mijloacele de īnvăţămānt şi integrarea lor īn procesul de predare-īnvăţare-evaluare.

3.1  Funcţiile didactice ale mijloacelor de īnvăţămānt.

3.2  Tipuri de mijloace de īnvăţămānt şi caracteristicile lor.

3.3  Particularităţi ale utilizării mijloacelor de īnvăţămānt īn educaţia specială.

4. Mediul de instruire, mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării īn construirea unor medii active de instruire. Tipuri de relaţii specifice educaţiei speciale.

5. Īnsuşirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii/ īnvăţării: citit-scrisul şi calculul matematic

5.1. Activitatea şcolară formativă īn vederea achiziţionării şi consolidării abilităţilor şi deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe. Abilitatea manuală, pregrafia şi grafia – etape ale īnsuşirii scrisului. Etapele īnsuşirii cititului la copilul cu deficienţe. Citit-scrisul īn Braille. Particularităţi ale citit-scrisului īn cazul copiilor cu surditate şi surdo-cecitate.

5.2. Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe. Formarea conceptului de număr natural. Numeraţia. Operaţia cu numere naturale. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe.

6. Evaluarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu şi de integrare, a progresului şi a rezultatelor şcolare īn concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de evaluare.

6.1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de īnvăţămānt: obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare.

6.2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare).

6.3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate.

6.4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de evaluare şi de notare.

 

F. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

1. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire īn grădiniţele de copii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogigă, 1973

2.  Cerghit Ioan, Neacşu Ioan, Pānişoară Ioan Ovidiu, Potolea Dan – Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001

3.  Cerghit Ioan, Vlăsceanu Lazăr (coord.) – Curs de pedagogie, TUB Bucureşti, 1988

4.  Cerghit Ioan – Metode de īnvăţămānt, Editura Polirom, Iaşi, 2006

5.  Cosmovici Andrei – Psihologia şcolară, Polirom, Iaşi, 1998

6.  Creţu Carmen – Curriculum individualizat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi, 1998

7.   Cucoş Constantin  – Pedagogie generală, Editura Polirom, Iaşi, 2000

8.  Geissler Erick – Mijloace de educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

9.  Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Poliorom, Iaşi, 2005

10. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive īn educaţie, Editura Polorom, Iaşi, 2006

11.  Ionescu Miron, Radu Ioan – Didactica modernă, Editura Dacia Cluj, 2004

12.  Mara Daniel – Strategii didactice īn educaţia incluzivă, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 2009

13.  Muşu Ionel, Taflan Aurel (coord.) –  Terapia educaţională integrată, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1997

14.  Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de īnvăţare eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990

15.  Nicola Ioan – Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2000

16.  Oprescu Nicolae – Modernizarea īnvăţămāntului matematic īn ciclul primar, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1974

17.  Păunescu Constantin, Muşu Ionel – Metodologia īnvăţării matematicii la deficienţii mintali, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1981

18.  Preda Vasile (coord.) – Elemente de psihopedagogie aplicată. Cercetări fundamentale şi aplicate, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2007

19.  Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap,  Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1999

20.  Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal,  Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 2000

21.  Radu Gheorghe – Psihologie şcolară pentru īnvăţămānt special,  Editura Fundaţiei Pro Humanitas, Bucureşti

22.  Radu Ioan, Ionescu Miron – Experienţă didactică şi creativitate, Editura Dacia, Bucureşti, 1987

23.  Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări, vol. I, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1998

24.   Stănică Ilie, Muşu Ionel, Popa Mariana, Popovovici Doru Vlad, Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială, Pro Humanitate, Bucureşti, 1997

25.  Stoica Adrian (coord.) – Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori, Editura Prognosis, Bucureşti, 2001

26.  Stoica Adrian – Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2003

27.  Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981

28.  Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei, Editura Didactică şi Pedagogică  Bucureşti, 1983

29.  Verza Emil – Dislalia şi terapia ei, Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti, 1977

30.  Verza Emil – Psihopedagogia specială, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1994

31.  Verza Emil – Tratat de logopedie, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2003

32.  Vlad Mircea, Ghilaş Ileana, Cozma Adrian, Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială, Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu, Bucureşti, 2009

33.  Vrăsmaş Ecaterina – Īnvăţarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă, Editura Prohumanitate, Bucureşti, 1999

34.  Vrăsmaş Ecaterina, Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

 NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include şi planurile-cadru, programele şcolare pentru disciplina Psihodedagogie specială (toţi anii de studiu).