0768636821
 

 

 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE

  P R O G R A M A

 PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ĪN ĪNVĂȚĂMĀNT

   DISCIPLINA DE EXAMEN:

 

 PSIHOLOGIE

 

2015

  

A. Notă de prezentare

Prezenta programă se adresează profesorilor care susțin examenul național de definitivare īn īnvățămāntul preuniversitar īn specializarea Psihologie. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate īn aşa fel īncāt să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică īn realizarea procesului educaţional.

Absolvenţii facultăţilor de profil şi profesorii care susţin examenul la disciplina Psihologie pot preda īn īnvăţămāntul preuniversitar discipline socio-umane, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează profilul absolventului de īnvăţămānt superior, urmărind:

- cunoaşterea conţinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinţe īn evoluţia disciplinei Psihologie, precum şi a metodicii disciplinei;

- probarea capacităţilor necesare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice;

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaţional.

 

B. Competenţe ale profesorului de discipline socio-umane

Programa vizează anumite competenţe ale profesorului de discipline socio-umane, competenţe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Īntr-o formulare sintetică, aceste competenţe sunt:

- utilizarea cunoştinţelor de specialitate, a achiziţiilor din domeniul didacticii disciplinei īn proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice;

- utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale;

- proiectarea unor activităţi didactice bazate pe metode interactive pentru formarea competenţelor specifice domeniului;

- utilizarea unor strategii didactice care īncurajează dezvoltarea gāndirii critice a elevului, rezolvarea de probleme şi utilizarea noilor tehnologii;

- proiectarea şi realizarea dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare;

- adecvarea demersurilor didactice la particularităţile de vārstă ale colectivului de elevi;

- construirea un climat educativ stimulativ şi eficient care īncurajează interacţiunea socială pozitivă, motivaţia intrinsecă şi implicarea activă a elevului īn īnvăţare.

 

C. Tematica la disciplina de specialitate

 

I. EVOLUŢIA PSIHOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ

1. Apariţia şi evoluţia psihologiei ca ştiinţă; orientări şi şcoli psihologice

2. Psihologia contemporană şi locul ei īn sistemul ştiinţelor

 

II. OBIECTUL PSIHOLOGIEI

1. Noţiunea de psihic

2. Natura psihicului

3. Caracteristicile fenomenelor psihice

 

III. IPOSTAZELE PSIHICULUI

1. Conştient

2. Subconştient

3. Inconştient

4. Relaţiile dintre ipostazele psihicului

 

IV. MECANISMELE PSIHICE COGNITIVE SENZORIALE

1. Senzaţii

2. Percepţii

3. Reprezentări

 

V. MECANISMELE PSIHICE COGNITIVE LOGIC-RAŢIONALE

1. Gāndirea

2. Memoria

3. Imaginaţia

 

VI. MECANISMELE STIMULATOR-ENERGIZANTE

1. Motivaţia

2. Afectivitatea

 

VII. MECANISMELE REGLĂRII PSIHICE

1. Limbajul

2. Atenţia

3. Voinţa

 

VIII. PERSONALITATEA - STRUCTURĂ INTEGRATOARE A MECANISMELOR PSIHICE

1. Delimitări conceptuale: Individ; Persoană; Personalitate

2. Dimensiunile personalităţii:

- Dinamico-energetică

- Instrumental-operaţională

- Reglativ-productivă

- Transformativ-creativă

- Relaţional-valorică

3. Structura personalităţii

4. Personalitatea şi relaţiile interpersonale

 

IX. CONDUITA PSIHOSOCIALĂ

1. Imaginea de sine şi percepţia socială a imaginii de sine

2. Relaţiile interpersonale şi rolul lor īn formarea şi dezvoltarea personalităţii

3. Comportamente pro şi antisociale

4. Atitudinile sociale şi evoluţia lor

 

 

D. Bibliografie la disciplina de specialitate

 

1. Gordon W. Allport, „Structura şi dezvoltarea personalităţii”, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1981

2. Andrei Cosmovici, „Psihologie generală”, Iaşi, Ed. Polirom, 1996

3. Andrei Cosmovici, Luminiţa Iacob (coord.), „Psihologie şcolară”, Iaşi, Ed. Polirom, 1998

4. Willem Doise, Gabriel Mugny, „Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă”, Iaşi, Ed. Polirom,1998

5. Roland Doron, Francoise Parot, „Dicţionar de psihologie”, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1999

6. Sigmund Freud, „Introducere īn psihanaliză. Prelegeri de psihanaliză. Psihopatologia vieţii cotidiene”, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1992

7. Howard Gardner, „Inteligenţe multiple. Noi orizonturi pentru teorie şi practică”, Bucureşti, Ed. Sigma, 2007

8. Howard Gardner, „Mintea umană: cinci ipostaze pentru viitor”, Bucureşti, Ed. Sigma, 2007

9. Daniel Goleman, „Inteligenţa emoţională”, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2001

10. Pantelimon Golu, „Īnvăţare şi dezvoltare”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985

11. Ernest R. Hilgard, Gordon H. Bower, „Teorii ale īnvăţării”, Bucureşti, E.D.P., 1974

12. Carl G. Jung, „Tipuri psihologice”, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997

13. Mircea Miclea, „Psihologie cognitivă”, Iaşi, Ed. Polirom, 1999

14. Marius Milcu, „Psihologia relaţiilor interpersonale. Competiţie şi conflict”, Iaşi, Ed. Polirom, 2005

15. Nicolae Mitrofan, „Aptitudinea pedagogică”, Ed. Academiei, Bucureşti, 1988

16. Serge Moscovici (coord.), „Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt”, Iaşi, Ed. Polirom,1998

17. Adrian Neculau, „Manual de psihologie socială”, Iaşi, Ed. Polirom,2005

18. Jean Piaget, „Psihologia inteligenţei”, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1998

19. I. Radu, I. Druţu, V. Mare, M. Miclea, T. Podar, V. Preda, „Introducere īn psihologia contemporană”, Cluj-Napoca, Ed. Sincron, 1991

20. Norbert Sillamy, „Dicţionar de psihologie, Larousse”, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 1996

21. Ursula Şchiopu, Emil Verza, „Psihologia vārstelor. Ciclurile vieţii”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981 şi ediţiile ulterioare

22. Mielu Zlate, „Fundamentele psihologiei”, Bucureşti, Ed. Pro-Humanitas, 2000

23. Mielu Zlate, „Introducere īn Psihologie”, Ediţia a III-a, Iaşi, Ed. Polirom, 2000

 

NOTĂ: Bibliografia pentru disciplina de specialitate include manualele de Psihologie cuprinse īn Catalogul manualelor şcolare valabile īn īnvăţămāntul preuniversitar, īn anul şcolar īn care se susţine examenul.

 

E. Tematica pentru didactica disciplinei de specialitate

 

I. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice

1. Componentele Curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferenţiat, curriculum la decizia şcolii/ curriculum īn dezvoltare locală), programe şcolare; alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline, module. Manuale şcolare și auxiliare curriculare.

2. Proiectarea curriculumului la decizia şcolii/ curriculumului īn dezvoltare locală: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă.

3. Competenţele predării-īnvăţării-evaluării la disciplinele socio-umane: competenţe generale, competenţe specifice.

4. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de īnvăţare, proiectarea de activităţi de īnvăţare intra-, inter- şi transdisciplinare.

 

II. Strategii didactice utilizate īn procesul de predare-īnvăţare-evaluare

1. Metode didactice: caracterizare, clasificare; utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de īnvăţare prin cooperare.

2. Forme de organizare a activităţii didactice: caracterizare, clasificare.

3. Mijloacele de īnvăţămānt utilizate īn activitatea didactică: caracterizare, funcții, clasificare.

4. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării īn construirea unor medii active de instruire.

 

III. Evaluarea procesului instructiv-educativ

1. Evaluarea de proces: obiective, caracterizare, funcţii, tipologie.

2. Metode de evaluare: caracterizare, tipologie.

3. Instrumente de evaluare: caracterizare, calități (validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate).

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de evaluare şi de notare.

5. Elaborarea probelor scrise: proiectarea testului docimologic, matricea de specificații.

 

F. Bibliografie pentru didactica disciplinei de specialitate

 

1. Ion Albulescu, Mirela Albulescu, „Didactica disciplinelor socio-umane”, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999

2. Muşata Bocoş, Dana Jucan, „Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor”, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2008

3. Lucian Ciolan, „Īnvăţarea integrată - fundamente pentru un curriculum transdisciplinar”, Ed. Polirom, Iaşi, 2008

4. Carmen Creţu, „Curriculum individualizat şi personalizat”, Ed. Polirom, Iaşi, 1998

5. Sorin Cristea, „Dicţionar de termeni pedagogici”, E.D.P., Bucureşti, 1998

6. Constantin Cucoş, „Pedagogie generală”, Ed. Polirom, Iaşi, 2000

7. Constantin Cucoş, „Psihopedagogie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2005

8. Louis D’Hainaut, „Interdisciplinaritate şi integrare”, īn Programe de īnvăţămānt şi educaţie permanentă, EDP, Bucureşti, 1981

9. Basarab Nicolescu, „Transdisciplinaritatea. Manifest”, Ed. Polirom, Iaşi, 1999

10. Florina Oţet, Nicoleta Liţoiu, Sorin Spineanu-Dobrotă, „Ghid de evaluare pentru ştiinţele socio-umane”, Ed. ProGnosis, Bucureşti, 2000

11. Paloma Petrescu, Viorica Pop, „Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situaţiilor de īnvăţare”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007

12. Adrian Stoica (coord.), „Evaluarea curentă şi examenele”, Ed. ProGnosis, Bucureşti, 2001

13. Eugen Stoica (coord.), Marius Avram, Sorin Spineanu-Dobrotă, Angela Teșileanu, „Ghid de evaluare la disciplinele socio-umane”, Ed. ERC Press, Bucureşti, 2011

14.     ***2002, „Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din Aria curriculară Om şi societate. Īnvăţămānt liceal”, MEC – CNC, Ed. Aramis Print, Bucureşti

 

NOTĂ: Bibliografia pentru didactica de specialitate include planurile-cadru și programele şcolare pentru disciplina Psihologie valabile īn anul şcolar īn care se susţine examenul.