CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILORDIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE ĪN ĪNVĂŢĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA

 

TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ
 

Bucureşti - 2010

 

TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ

           A. NOTĂ DE PREZENTARE

        Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care doresc să participe la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din īnvăţămantul preuniversitar, la disciplina Terapia Educaţională Complexă şi Integrată, absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai īnvăţămātului postliceal şi ai īnvăţămātului universitar de scurtă durată, avānd ca scop pregatirea şi evaluarea capacitatilor şi competenţelor acestora.
        Terapia Educaţională Complexă şi Integrată este o ramură a psihopedagogiei speciale care abordează complex şi integrativ programele educaţional terapeutice pentru valorificarea resurselor de īnvăţare prin: stimulare cognitivă, ludoterapie, terapie educaţională, activităţi de socializare şi formarea autonomiei personale a copilului/elevului oferind o largă deschidere spre normalizarea condiţiilor de viaţă.
        Cadrele didactice care participă la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din īnvăţămāntul preuniversitar la disciplina Terapia Educaţională, Complexă şi Integrată pot ocupa următoarele posturi/catedre:
            • educatoare/educator;
            • educatoare/educator/itinerant/de sprijin;
            • īnvăţător-educator;
            • īnvăţător itinerant/de sprijin.
        Prezenta programă de concurs este elaborată īn acord cu legislaţia īn vigoare şi cu programele şcolare care se aplică īn īnvăţămāntul special.
        Aspecte fundamentale vizate de programă:
         • Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice fundamentale şi a tendinţelor īn psihopedagogia specială.
         • Cunoaşterea specificului invatarii, educarii, compensarii/recuperarii, integrariicopiilor cu cerinte educative speciale (CES)
         • Evaluarea şi monitorizarea progresului educaţional, ca o consecinţă a procesului de īnvăţămānt desfăşurat īn şcoala specială sau īn şcoala de masa pe tot parcursul
şcolar.
         • Creşterea calitatii actului educational prin perfecţionarea resursei umane īn domeniul educaţiei speciale.
         • Proiectarea şi implementarea activităţii specifice, diferentiate, īn funcţie de particularităţile biopsihosociale ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES de integrare şcolară şi socială a copiilor cu CES īn şcoala de masă sau īn comunitate.
         • Dezvoltarea competentelor metodice şi metodologice ale cadrelor didactice din īnvăţămantul special şi special integrat.
 

 

B. COMPETENŢELE SPECIFICE


        Competenţele şi conţinuturile din programă sunt proiectate īn conformitate cu abordarea curriculară sistemică, īn realizarea activităţilor didactice şi vizează:
        • cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice,
        • īnţelegerea principiilor didacticii generale şi specifice,cunoşterea documentelor şcolare reglatoare,
        • capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic trans-, inter- , multidisciplinare,
        • capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobāndite de elevi,
        • capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vārstă şi psihoindividuale ale elevilor,
        • capacitatea de construi un climat educativ, interactiv, de cooperare stimulativ, de creştere a eficienţei rezultatelor activităţilor didactice.
        • capacitatea de a proiecta şi desfăşura activităţi educaţional – terapeutice cu elevi/copii/tineri cu CES.
        • capacitatea de a implementa strategii privind integrarea educaţională şi inserţia socială a elevilor/copiilor cu CES.

C. Tematica de specialitate


I. Terapia educaţională complexă şi integrată ramură a Psihopedagogiei speciale
1. Terapia educaţională. Caracterul complex şi integraţionist al acesteia.
2. Valenţele educaţionale ale terapiilor.
3. Tehnicile educaţional-terapeutice.
4. Tipuri/module de activităţi educaţional-terapeutice. Competenţe specifice

fiecărui tip de activitate.

 

II. Rolul şi locul psihopedagogiei speciale īn cadrul ştiinţelor educaţiei. Cadrul conceptual şi terminologia specifică
1. Psihopedagogia specială - statutul interdisciplinar şi relaţiile acesteia cu psihologia, pedagogia şi alte ştiinţe.
2. Psihopedagogia specială - conţinut, structură, finalităţi.
3. Statutul interdisciplinar, relaţiile cu psihologia, pedagogia şi alte ştiinţe.
 

III. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe
1. Rolul factorilor endogeni şi exogeni īn modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central, ale analizatorilor şi ale aparatului fonoarticulator.
2. Cauzele şi frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe.
 

IV. Factorii şi etapele dezvoltării copilului/elevului cu dizabilităţi
1. Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului/elevului. Relaţia dintre factorii ereditari, factorii de mediu şi factorii educaţionali. Raportul specific dintre acestia īn cazul copiilor/elevilor cu dizabilităţi.
2. Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor īn plan psihosomatic.
3. Structura şi formele de manifestare ale personalităţii copilului/tānărului cu dizabilităţi.
 

V. Particularităţile dezvoltării psihofizice şi sociale ale copiilor/elevilor cu dizabilităţi.
1. Trăsături de specificitate ale evoluţiei psihofizice a copiilor/elevilor cu dizabilităţi.
2. Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţe.
3. Consecinţe ale manifestării deficienţei īn procesul de dezvoltare, adaptare, integrare socială a copiilor.
 

VI. Integrarea copiilor/ elevilor cu CES īn şcoala de masă
1. Conceptele de integrare şi incluziune. Forme ale integrării.
2. Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe īn şcoala de masă prin: depistare precoce a deficienţei, intervenţie timpurie, educaţie preşcolară, debut şcolar īn şcoala de masă, trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă.
3. Limitele integrării şcolare.
 

VII. Modalităţi şi tehnici ale activităţilor educaţional-terapeutice
 

1. Stimulare cognitivă
a) Rolul activităţilor cognitive īn educaţia specială a copiilor/elevilor cu CES.
b) Conţinutul activităţilor cognitive.
c) Activităţile educaţional-terapeutice şi rolul acestora īn organizarea cunoaşterii. Elementele diferenţiale faţă de activitatea de predare.
d) Formarea abilităţilor senzorial-perceptive.
e) Structurile de activitate pentru formarea conceptelor fundamentale: sortarea, gruparea, asocierea, corespondenţa unu la unu, ordinea numerică, ş.a.
f) Formarea, dezvoltarea, restructurarea proceselor-activităţilor psihice prin exerciţii senzorio - motorii şi perceptive şi importanţa acestora īn īnvăţare. Structura generală a exerciţiilor şi activităţilor.
g) Activităţi de consolidare a achiziţiilor dobāndite prin activităţi complementare de stimulare/dezvoltare cognitivă .
 

2. Ludoterapia
a) Jocul ca proces de īnvăţare şi de recuperare īn cadrul acţiunii de terapie educaţională integrată.
b) Modalităţi de realizare a jocului. Valenţe educative ale jocului.
c) Jocuri didactice şi activităţi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES īn avtivitatea de īnvăţare şi īn terapia educaţională integrată.
 

3. Terapia ocupaţională
a) Terapia ocupaţională. Rolul şi funcţiile terapiei ocupaţionale.
b) Desfăşurarea procesului de terapie ocupaţională.
c) Tipuri şi forme de organizare a terapiei ocupaţionale. Strategii educaţionalterapeutice.
d) Conţinutul, obiectivele şi valenţele educaţional-terapeutice ale diferitelor tipuri de activităţi de terapie ocupaţională.
 

4. Terapia psihomotricităţii şi abilitarea manuală
a) Activitatea motorie şi īnvăţarea.
b) Conţinutul, obiectivele şi modalităţile de evaluare a activitaţilor de abilitare manuală.
c) Structura psihomotricităţii. Obiective şi instrumente de evaluare.
d) Metodologia terapiei educaţionale a psihomotricităţii.
e) Corelarea conţinuturilor din sfera abilitării manuale cu formarea şi consolidarea componentelor de profesionalizare.
 

5. Formarea autonomiei personale şi sociale
a) Autonomia personală şi socială şi integrarea īn comunitate.
b) Formarea comportamentelor de autoservire, igienă pesonală, securitate, deplasare. Obiective si structuri de activităţi educaţional-terapeutice.
c) Formarea comportamentului social: competenţe sociale, deplasare, mobilitate īn comunitate, utilizarea resurselor comunităţii. Obiective şi structuri de activităţi
educaţional-terapeutice. Integrarea socială.
 

D. BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ

1. Boici Gherghina, Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES īn perspectiva integrării, Timpul, Reşiţa, 1998
2. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire īn grădiniţele de copii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973
3. Bratu Hristu, Popescu Eugenia, Şerban Filoftea – Activităţi de joc şi recreativ distractive, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1994

4. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale, Editura RAR, Bucureşti, 2008
5. Gherguţ Alois, Neamţu Cristina – Psihopedagogia specială. Ghid practic pentru īnvăţămāntul deschis la distanţă, Editura Polorom, Iaşi, 2000
6. Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Polorom, Iaşi, 2005
7. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Strategii diferenţiate şi incluzive īn educaţie, Editura Polorom, Iaşi, 2006
8. Green Cristofer, Chee Kit – Să inţelegem ADHD, Editra Aramis, Bucureşti, 2009
9. Golu Pantelimon, Zlate Mielu, Verza Emil – Psihologia copilului. Manual pentru clasele a XI-a-şcoli normale, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1996
10. Kulcsar Tiberiu – Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică , 1978
11. Muşu Ionel, Taflan Aurel (coord.) – Terapia educaţională integrată, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1997
12. Păunescu Constantin, Muşu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Handicapul mintal. Handicapul intelectual, Pro Humanitate, Bucureşti, 1997
13. Peeters Theo – Autismul. Teorie şi intervenţie educaţională, Editura Ştiinţele Educaţiei, 2009
14. Popovici Doru Vlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 2000
15. Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice şi practice īn educaţia integrată, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2007
16. Preda Vasile – Psihopedagogia intervenţiei timpurii la deficienţii vizuali, PUC, Cluj Napoca, 2002
17. Preda Vasile – Intervenţia precoce īn educarea copiilor deficienţi vizuali, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 1999
18. Preda Vasile (coord.) – Elemente de psihopedagogie specială. Cercetări fundamentale şi aplicate, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2007
19. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1999
20. Radu Gheorghe – Psihologie şcolară pentru īnvăţămāntul special. Sinteze, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2001
21. Stănică Ilie, Muşu Ionel, Popa Mariana, Popovici Doru Vlad, Rozorea Anca – Psihopedagogia specială - Deficienţa senzorială, Pro Humanitate, Bucureşti, 1997
22. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981
23. Taflan Aurel, Muşu Ionel (coord.) – Terapia educaţională integrată, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1997
24. Ungureanu Dorel – Copii cu dificultăţi de īnvăţare, Editura Didactică şi Pedagogică ,Bucureşti, 1998
25. Verza Emil – Psihopedagogia specială, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1994
26. Verza Emil, Verza Emil Florin – Psihologia vārstelor, Editura Prohumanitate, Bucureşti, 2000
27. Verza Emil Florin – Introducere īn psihopedagogia specială şi asistenţă socială, Editura Fundaţiei Humanitas, 2002
28. Vlad Mircea, Ghilaş Ileana, Cozma Adrian, Vasiliu Coca – Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială, Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu,
Bucureşti, 2009
*** HG 1251/2005 privind unele măsuri de īmbunătăţire a activităţii de īnvăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu
cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de īnvăţămānt special şi special integrat
 

E. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ


I. Didactica-teorie generală a procesului de īnvăţămānt
1. Obiectul şi funcţiile didacticii psihopedagogiei speciale
2. Directii de dezvoltare ale didacticii contemporane
3. Finalităţile didactice şi funcţiile lor
4. Tipologia şi dinamica obiectivelor educaţionale


II. Procesul de īnvăţămānt – cadrul principal de desfăşurare a activităţii instructiv-educative,
de recuperare şi integrare a elevilor cu CES
1. Elementele componente ale procesului de īnvăţămānt şi interacţiunea dintre ele
2. Procesul de īnvăţămānt ca relaţie dintre predare-īnvăţare-evaluare
3. Principiile procesului de īnvăţămānt
4. Caracterul formativ-educativ al programului de terapie educaţională complexă şi integrată şi al programului de sprijin pentru elevii cu CES integraţi īn īnvăţămāntul de masă
 

III. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la disciplina Terapia Educaţională Complexă şi Integrată
1. Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferenţiat, curriculum la decizia şcolii/curriculum īn dezvoltare locală), programe
şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare; alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline, module, standarde curriculare. Conţinutul īnvăţămāntului special.
2. Proiectarea curriculumului īn dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă.
3. Competenţele predării-īnvăţării-evaluării la disciplina Terapia Educaţională Complexă şi Integrată. Competenţe generale, competenţe specifice.Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor.
4. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de īnvăţare, proiecte de activităţi didactice (pentru diferite tipuri de lecţii şi activităţi educaţional-terapeutice), proiectarea de activităţi de īnvăţare intra-, inter- şi transdisciplinare, adaptări curriculare pentru elevii cu CES, planuri de intervenţie personalizate.
 

IV. Strategii didactice utilizate īn procesul de predare-īnvăţare-evaluare la disciplina Terapia Educaţională Complexă şi Integrată. Strategii şi modalităţi de integrare īn lecţie/activitate educaţional terapeutică a unor lucrări cu conţinut practic-aplicativ.
1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare, utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de īnvăţare prin cooperare.
2. Forme de organizare a activităţii educaţional-terapeutice: clasificare, caracterizare.
3. Mijloacele de īnvăţămānt şi integrarea lor īn procesul de predare-īnvăţare-evaluare.
3.1 Funcţiile didactice ale mijloacelor de īnvăţămānt.
3.2 .Tipuri de mijloace de īnvăţămānt şi caracteristicile lor.
3.3 Particularităţi ale utilizării mijloacelor de īnvăţămānt īn educaţia specială.
4. Mediul de instruire, mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării īn construirea unor medii active de instruire. Tipuri de relaţii specifice educaţiei speciale.
5. Īnsuşirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii/īnvăţării: citit-scrisul şi calculul matematic
5.1. Activitatea şcolară formativă īn vederea achiziţionării şi consolidării abilităţilor şi deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe. Abilitatea manuală, pregrafia şi grafia – etape ale īnsuşirii scrisului. Etapele īnsuşirii cititului la copilul cu deficienţe. Citit-scrisul īn Braille. Particularităţi ale citit-scrisului īn cazul copiilor cu surditate şi surdo-cecitate.
5.2. Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe. Formarea conceptului de număr natural. Numeraţia. Operaţia cu numere naturale. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe.
6. Evaluarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu şi de integrare, a progresului şi a rezultatelor şcolare īn concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de evaluare.
6.1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de īnvăţămānt: obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare.
6.2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare).
6.3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate.
6.4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de evaluare şi de notare.
 

F. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DISCIPLINEI TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ

1. Casteilla Andre – Scrierea cursivă modernă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977
2. Cerghit Ioan, Neacşu Ioan., Pānişoară Ioan Ovidiu, Potolea Dan – Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001
3. Cerghit Ioan – Metode de īnvăţămānt, Editura Polirom, Iaşi, 2006
4. Cerghit Ioan, Radu T. Ion, Popescu Eugenia, Vlăsceanu Lazăr – Didactica. Manual pentru clasa a X-a-liceele pedagogice, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1997
5. Cosmovici Andrei – Psihologia şcolară,Editura Polirom, Iaşi, 1998
6. Creţu Carmen – Curriculum individualizat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi, 1998
7. Cucoş Constantin – Pedagogie generală, Editura Polirom, Iaşi, 2000
8. Geissler Erick – Mijloace de educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
9. Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Poliorom, Iaşi, 2005
10. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive īn educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006
11. Iftimie Gheorghe – Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolarii mici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977
12. Ionescu Miron, Radu Ioan – Didactica modernă, Editura Dacia Cluj, 2004
13. Macovei Elena – Pedagogie. Propedeutică. Didactică, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1997
14. Mara Daniel – Strategii didactice īn educaţia incluzivă, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 2009
15. Muşu Ionel, Taflan Aurel (coord.) – Terapia educaţională integrată, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1997
16. Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de īnvăţare eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990
17. Nicola Ioan – Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2000
18. Nicola Ioan, Farcaş Domnica – Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică.Manual pentru clasa a XI-a şcoli normale, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti RA, 1994
19. Oprescu Nicolae – Modernizarea īnvăţămāntului matematic īn ciclul primar, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1974
20. Păunescu Constantin, Muşu Ionel – Metodologia īnvăţării matematicii la deficienţii mintali, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1981
21. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1999
22. Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 2000
23. Stoica Adrian (coord.) – Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori, Editura Prognosis, Bucureşti, 2001
24. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări, vol. I, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1998
25. Stănică Ilie, Muşu Ionel, Popa Mariana, Popovovici Doru Vlad, Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială, Pro Humanitate, Bucureşti, 1997
26. Stoica Adrian – Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2003
27. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981
28. Ţinică Silvia (coord.) – Repere īn abordarea copilului dificil. Instrument de lucru pentru cadre didactice şi consilieri, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2004
29. Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1983
30. Verza Emil – Psihopedagogia specială , Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1994
31. Vlad Mircea, Ghilaş Ileana, Cozma Adrian, Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială, Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu, Bucureşti, 2009
32. Vlăsceanu Lazăr şi Cerghit Ioan (coord.) – Curs de pedagogie, T.U.B., Bucureşti, 1988
33. Vrăsmaş Ecaterina – Īnvăţarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă, Editura Prohumanitate, Bucureşti, 1999
NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include şi planurile-cadru, programele şcolare pentru disciplina Terapia Educaţională Complexă şi Integrată (toţi anii de studiu).