CALENDARUL mobilității personalului didactic 2022 - 2023

CALENDARUL mobilității personalului didactic 2022 - 2023

I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 este următoarea:

1) Constituirea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin decizia inspectorului școlar general.

Până la 4 ianuarie 2022

2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19 alin. (3) şi (4) din Metodologie, întocmirea, de către unitățile de învățământ, a listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare începând cu data de 1 septembrie 2022, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar:

a) pentru limită de vârstă;

b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială.

Până la 21 ianuarie 2022

3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi, conform prevederilor Metodologiei și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie:

a) elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor;

b) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;

c) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ;

Până la 20 ianuarie 2022

d) întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorțiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate și comunicarea cadrelor didactice şi inspectoratelor școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare;

Perioada: 20-21 ianuarie 2022

e) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

 Zilele: 21 şi 25 ianuarie 2022

f) analizarea contestaţiilor privind soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi stabilirea listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare;

Termen: 26 ianuarie 2022

g) completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ/consorţiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;

Perioada: 20-27 ianuarie 2022

h) analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer;

Termen: 27 ianuarie 2022

i) constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări și comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru întregirea normei didactice, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră;

Perioada: 20-27 ianuarie 2022

j) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

 Perioada: 27-28 ianuarie 2022

 

 

k) analizarea contestaţiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi stabilirea listei finale a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul şi a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare;

Termen: 31 ianuarie 2022

l) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar*;

Perioada: 21-28 ianuarie 2022

m) analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar;

Perioada: 31 ianuarie-18 februarie 2022

n) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă didactică de predare.

Perioada: 18-25 februarie 2022

4) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2022-2023:

a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;

Până la 20 ianuarie 2022

b) aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ;

Până la 27 ianuarie 2022

c) întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2022-2023, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;

Perioada: 27-28 ianuarie 2022

d) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

 Zilele: 28 şi 31 ianuarie 2022

e) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Termen: 1 februarie 2022

5) Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ:

a) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

Termen: 21 februarie 2022

b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în reducere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2022;

Termen: 21 februarie 2022

c) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

Termen: 21 februarie 2022

d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în reducere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 21-23 februarie 2022

e) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicit soluționarea reducerii de activitate;

Termen: 24 februarie 2022

f) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;

Perioada: 24-25 februarie 2022

g) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar*;

Perioada: 21-25 februarie 2022

h) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 28 februarie 2022

i) depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor/acordurilor de principiu în vederea soluționării restrângerii de activitate la unităţile de învăţământ, CMBRAE/CJRAE;

Perioada: 28 februarie-1 martie 2022

j) analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea acordului/acordului de principiu pentru transfer/refuzului motivat;

Termen: 2 martie 2022

k) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic care solicită transfer consimțit între unitățile de învățământ, la unitatea de învățământ;

Perioada: 2-3 martie 2022

l) soluționarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unitățile de învățământ în consiliul de administrație al unității de învățământ;

Perioada: 2-4 martie 2022

m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 2-8 martie 2022

n) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cererilor cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată, respective a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie pe perioadă determinată;

(ii) cererilor cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, prin transfer;

(iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată;

(iv) cererilor cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

Termen: 9 martie 2022

o) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;

Perioada: 9-10 martie 2022

p) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

Termen: 11 martie 2022

q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 14-21 martie 2022

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. i)-m).

6) Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant:

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 14 martie 2022

b) depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

Perioada: 14-15 martie 2022

c) transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare;

Termen: 16 martie 2022

d) verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar;

Perioada: 16-18 martie 2022

e) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

Termen: 21 martie 2022

f) emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 22-25 martie 2022

7) Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

b) afișarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer);

Termen: 22 martie 2022

c) depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, de către:

(i) cadrele didactice care solicită pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris;

(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

d) verificarea dosarelor depuse și avizarea acestora de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 22-25 martie 2022

e) afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:

(i) listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;

(ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs.

Termen: 28 martie 2022

f) înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate;

Perioada: 28-29 martie 2022

g) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 30 martie 2022

h) desfășurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar*;

Perioada: 23-30 martie 2022

i) depunerea, la unităţile de învăţământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către:

(i) cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;

(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

Perioada: 28-30 martie 2022

j) analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii cu privire la:

(i) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii;

(ii) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice pentru neîndeplinirea condiţiilor specifice;

(iii)emiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare specifice, respective neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru neîndeplinirea condiţiilor specifice;

k) transmiterea la Ministerul Educației, Direcția Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară, a situaţiilor de pretransfer în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului;

Termen: 31 martie 2022

l) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic care solicit pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

m) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

Perioada: 31 martie-1 aprilie 2022

n) soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ;

Perioada: 4-6 aprilie 2022

o) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(ii) cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii)cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(iv) cererilor de pretransfer şi prin schimb de posturi;

(v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei şi prin schimb de posturi;

Termen: 7-8 aprilie 2022

p) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ;

Zilele: 7, 8 şi 11 aprilie 2022

q) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia la sediile inspectoratelor şcolare;

Termen: 12 aprilie 2022

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 12-20 aprilie 2022

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. b), lit. i) (i), lit. j) (i) şi (ii) şi lit. l) .

8) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei sau mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 63 din Metodologie:

a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023, conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

Perioada: 4-14 aprilie 2022

b) discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse, comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023, conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

Până la 21 aprilie 2022

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 27 aprilie-2 mai 2022

d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 28 aprilie-3 mai 2022

e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei;

(ii) cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(iv) cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;

(v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

(vi) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 63 din Metodologie.

Termen: 5 mai 2022

 

f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 6-13 mai 2022

9) Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare;

Până la 5 mai 2022

b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;

Termen: 6 mai 2022

c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2022;

Perioada: 9-17 mai 2022

d) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului;

Perioada: 10-20 mai 2022

e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Perioadele: 10-20 mai 2022;

6-8 iulie 2022 pentru absolvenții promoției 2022/absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2022-2023

Notă: (1) În perioada 9-17 mai 2022 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

(3) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

f) afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:

(i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

(ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.

Termen: 23 mai 2022

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 8 iulie 2022.

g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară;

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*.

Perioada: 24 mai-30 iunie 2022

Notă: (1) În perioada 24 mai-30 iunie 2022 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.

(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 24 mai – 3 iunie 2022.

i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

Termen: 4 iulie 2022

j) desfășurarea probei scrise;

Termen: 13 iulie 2022

k) comunicarea rezultatelor iniţiale;

Termen: 19 iulie 2022

l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

Perioada: 19-20 iulie 2022

m) soluţionarea contestațiilor;

Perioada: 21-26 iulie 2022

n) comunicarea rezultatelor finale;

Termen: 27 iulie 2022

o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Termen: 29 iulie 2022

p) ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;

(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;

(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;

(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Termen: 1 august 2022

q) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 2 august 2022

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 2-22 august 2022

10) Stabilirea personalului didactic pensionat care solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2022-2023, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, conform art. 82 din Metodologie, precum şi stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie, care se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2022-2023, conform art. 83 din Metodologie:

a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;

Perioada: 4-14 aprilie 2022

b) discutarea și analizarea de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ/consiliile de administaţie, a cererilor depuse;

c) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2022-2023, în condiţiile prevăzute la art. 82 din Metodologie, respectiv a acordului de principiu/refuzului privind menţinerea în activitate, în anul școlar 2022-2023, a personalului didactic prevăzut la art. 83 din Metodologie;

Termen: 21 aprilie 2022

d) validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 82 alin. (1) din Metodologie şi a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic, respectiv a listelor finale cuprinzând personalul didactic prevăzut la art. 83 din Metodologie, conform hotărârii comisiei paritare;

Termen: 27 aprilie 2022

e) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

Perioada: 27 aprilie-3 mai 2022

f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

Perioada: 4-6 mai 2022

g) ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rămase vacante, de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2022-2023, respectiv de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2022-2023, conform art. 82 şi 83 din Metodologie, precum şi de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 2 august 2022

h) emiterea și comunicarea deciziilor.

Perioada: 3-22 august 2022

11) Detașarea în interesul învățământului:

a) înregistrarea acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la unităţile de învăţământ;

Perioada:9-17 mai 2022

b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*;

Perioada: 24 mai-3 iunie 2022

c) discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

Până la data de 10 iunie 2022

d) transmiterea listei cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, însoţite de acordurile acestora, la inspectoratele şcolare;

Până la data de 14 iunie 2022

e) numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;

Până la data de 16 august 2022

f) ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie, precum şi de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, în anul școlar 2022-2023 şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Perioada: 16-17 august 2022

g) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror reducere de activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică de predare, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incomplete din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei, precum şi a cadrelor didactice şi candidaţilor prevăzuţi la art. 53 alin. (5) şi art. 89 alin. (2) din Metodologie;

Termen: 16 august 2022

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*;

Termen: 17 august 2022

i) soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată / determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie;

(ii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinate conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

Termen: 18 august 2022

j) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 19-26 august 2022

Notă. 1) În perioada 16-17 august 2022, cadrele didactice şi candidaţii care s-au înscris în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic de predare îşi pot completa dosarele de înscriere.

2) Începând cu data de 16 august 2022, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie.

12) Detaşarea la cerere:

a) depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, de către cadrele didactice titulare care solicit continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2022-2023;

Perioada: 4-14 aprilie 2022

b) discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere şi comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2022-2023;

Pana la 21 aprilie 2022

c) înregistrarea, la inspectoratele școlare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific.

Perioada 9-17 mai 2022

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 9-17 mai 2022, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în data de 16 august 2022.

d) verificarea și avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 10-18 mai 2022

e) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;

Termen: 23 mai 2022

f) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;

Perioada: 23-24 mai 2022

 

g) soluționarea contestațiilor la punctaje;

Termen: 25 mai 2022

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*;

Perioada: 24 mai-30 iunie 2022

i) soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare,

respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie;

(ii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iii)cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinate conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;

(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 18 august 2022

(vii) solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;

Termen: 22 august 2022

j) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;

Termen: 22 august 2022

k) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 24-29 august 2022

13) Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2022, după caz:

a) repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată, respective a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;

(ii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;

(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

(v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2022, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar;

Perioada: 18-19 august 2022

b) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 19 august 2022

c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 22-29 august 2022

14) Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie:

a) stabilirea în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie;

Perioada: 22-23 august 2022

b) transmiterea hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare;

Termen: 24 august 2022

c) emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie;

d) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer, detaşare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie şi pentru cadrele didactice cărora li s-a modificat durata contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care au participat la aceste etape de mobilitate şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022.

Perioada: 25-29 august 2022

15) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 63 și 87 din Metodologie:

a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023, conform prevederilor art. 63 și 87 din Metodologie;

Perioada: 4-14 aprilie 2022

b) discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse;

Pana la 21 aprilie 2022

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023, conform prevederilor art. 63 şi 87 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 9-17 mai 2022

d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 10-18 mai 2022

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu sau nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2022-2023, în perioada 9-17 mai 2022, mai pot depune cereri la inspectoratele şcolare în perioada 16-17 august 2022.

e) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, conform art. 63 şi 87 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Perioada: 22-24 august 2022

f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Pana la 30 august 2022

16) Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:

a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2022-2023 și a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016.

Perioada: 9-17 mai 2022

Notă. 1) În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2022-2023, în perioada 9-17 mai 2022, mai pot depune cereri în data de 16 august 2022.

2) Candidaţii care au depus cereri de înscriere în perioada 9-17 mai 2022 îşi pot completa dosarele de înscriere în perioada 16-17 august 2022.

b) verificarea și avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 10-18 mai 2022

c) organizarea și desfășurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale în profilul postului*;

Perioada: 24 mai-30 iunie 2022

d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Perioada: 23-24 august 2022

e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Până la 30 august 2022

17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plată cu ora;

Perioada: 23-24 august 2022

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu, dacă este cazul;

Termen: 25 august 2022

c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unităţi de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare;

 Perioada: 25-26 august 2022

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 26 august-1 septembrie 2022

18) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti:

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;

Perioada: 25-26 august 2022

b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*;

Termen: 29 august 2022

c) desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;

Termen: 30 august 2022

d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.

Perioada:30-31 august 2022

19) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;

 Perioada: 25-26 august 2022

b) desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor;

Perioada: 29-30 august 2022

c) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale;

Perioada: 30-31 august 2022

20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:

a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;

c) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie.

Perioada: 1-2 septembrie 2022

*Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexelor nr. 4 şi 12 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.

Notă: (1) În perioada 25 august-2 septembrie 2022 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art.84 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2022, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației.

(2) În situaţia în care anumite perioade prevăzute în prezentul Calendar includ şi zile nelucrătoare sau zile libere stabilite prin lege, activităţile prevăzute în perioadele respective se organizează şi se desfăşoară în zilele lucrătoare din perioadele respective.

II. Transmiterea la Ministerul Educației a situației statistice globale privind repartizarea candidaților pe posture didactice/catedre vacante/rezervate.

Termen: 30 septembrie 2022


sursa: edu.ro