• Cartea Elemente de didactică generală aplicată în disciplinele de învățământ din ciclul primar

Cartea Elemente de didactică generală aplicată în disciplinele de învățământ din ciclul primar cuprinde o serie de elemente privind curriculumul în învățământul primar, proiectarea pedagogică a activităților instructiv-educative în învățământul primar, evaluarea didactică etc. Lucrarea este structurată pe cinci capitole, însumând un număr de 109 pagini, format A4.


1.  Dimensiuni practice ale Curriculumului în învățământul primar.

a) Documentele curriculare: planul-cadru, programele şcolare. Metodologia aplicării lor în ciclul primar

b) Relația interdeterminativă obiective - conținuturi - metode de predare - învățare - evaluare în învățământul primar.

c) Tipuri de curriculum: core curriculum  (de  bază,  trunchi  comun) - curriculum  la decizia şcolii.

d) Orientări şi practici noi în organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare de tip integrat, curriculum diferențiat si personalizat.

 

2. Proiectarea pedagogică a activităților instructiv-educative în învățământul primar.

a) Etapele proiectării pedagogice: definirea obiectivelor şi a sistemului de referință spațio-temporal: determinarea conținuturilor; stabilirea strategiei optime de acțiune; stabilirea criteriilor, a probelor şi a instrumentelor de evaluare continuă şi formativă.

b) Planificarea calendaristică anuală, planificarea semestrială, proiectarea  unităților de învățare, proiectarea lecției.

 

3. Moduri şi forme de organizare a procesului instructiv-educativ în învățământul primar.

a) Activități realizate în mediul şcolar: lecția - modalitate fundamentală de organizare a activității didactice.

b)  Activități realizate în mediul extraşcolar - excursia, vizita.

c)  Forme de organizare a activității didactice – activitate frontală, pe grupe, individuală, combinată.

4.  Metodologia şi tehnologia instruirii.

a) Sistemul metodelor de instruire: clasificare, caracteristicile principalelor  metode utilizate  în  învățământul  primar: povestirea, metoda fonetică analitico-sintetică, lectura explicativă, lucrul cu manualul. explicația, conversația euristică, demonstrația, exercițiul, învățarea prin descoperire, problematizarea, jocul  didactic,  jocul  de  rol, dramatizarea, experimentul, observarea.

b) Mijloace didactice și  suporturi  tehnice de instruire  utilizate în învățământul  primar: rol, funcții, valențe formative, limite; exemple de mijloace didactice utilizate în predare-învățare-evaluare  la disciplinele din învățământul  primar,  modalități  de integrare în activitatea didactică

 

5.   Evaluarea didactică – activitate de măsurare, de interpretare a datelor şi de adoptare a deciziilor educaționale în învățământul primar.

a) Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor şi progresului şcolar.

b) Metode tradiționale şi alternative de evaluare, utilizate în ciclul primar.

c)  Tipuri de itemi utilizați în practica şcolară (clasele I-IV).

d) Specificul aprecierii elevilor prin calificative; problematica specifică a descriptorilor de performanță.

e) Rolul standardelor curriculare de performanță în realizarea evaluării didactice la macro şi micronivel educațional.

Cartea Elemente de didactică generală aplicată în disciplinele de învățământ din ciclul primar

  • Cod produs: DID-INV
  • Disponibilitate: În Stoc
  • 76,00 lei

Produse asemănătoare

Cartea Elemente de pedagogie școlară pentru învățători

Cartea Elemente de pedagogie școlară pentru învățători

Cartea Elemente de pedagogie școlară cuprinde o serie de elemente de bază ale pedagogiei, struc..

86,00 lei

Etichete: sinteze didactică, didactică învățământ primar, titularizare învățători, cărți examen titularizare, programă învățători